Poštovani, potreban mi je Vaš savet. Pre 10 godina roditelji su Ugovorom o poklonu ostavili mojoj rođenoj sestri kuću u kojoj su živeli. Ja sam se sa tim složila smatrajući da ona to zaslužuje budući da sam ja sa svojom porodicom i roditeljima živela u toj kući 20 godina. Izmedju nje i mene postojao je usmeni dogovor da ona posle smrti roditelja meni pokloni deo placa koji je u sklopu kuće. Osim toga, to je bila i želja sada pokojnih roditelja. Inače, Ugovorom je definisano da ona kuću prebaci na svoje ime posle njihove smrti. Otac je umro 2005, a majka pre mesec dana. Sestra sada ne želi da ispoštuje taj dogovor i odbija da mi da plac. Još jednom napominjem da je ona Ugovorom o poklonu dobila samo kuću, a nigde se ne navodi da nasledjuje i taj plac. Interesuje me da li ona sada može uknjižiti i taj plac na svoje ime, ili i ja polažem neko pravo na njega. Hvala

Poštovana,

Ugovor o prometu nepokretnosti bilo koje vrste zaključuje se u pisanoj formi, a potpisi ugovarača overavaju se od strane suda (član 4 stav 1 Zakona o prometu nepokretnosti). Dakle usmeni dogovor Vaše sestre i Vas ne proizvodi nikakvo pravno dejstvo. Što se tiče placa, Zakon o prometu nepokretnosti propisuje da se prenosom prava svojine na zgradi istovremeno prenosi i pravo svojine na zemljištu na kome se zgrada nalazi, kao i na zemljištu koje služi za redovnu upotrebu zgrade (član 3 stav 1 Zakona). Vaša sestra na osnovu ugovora o poklonu kuće može izvršiti upis prava svojine i na zemljištu na kome se kuća nalazi.

Vaša prava na predmetnom placu i kući zavise od toga da li su isti bili u vlasništvu oca ili majke u vreme učinjenog poklona. U slučaju da su navedene nepokretnosti bile u vlasništvu majke, Vi biste imali pravo na nužni deo, kao zakonski naslednik prvog naslednog reda. Naime, nužnim naslednicima pripada deo zaostavštine kojim ostavilac nije mogao raspolagati i koji se naziva nužnim delom. Nužni deo je povređen ako je vrednost ostaviočevih zaveštajnih raspolaganja i poklona učinjenih nužnom nasledniku manja od vrednosti naslednikovog nužnog dela.Nužni deo potomaka je polovina dela koji bi svakom od njih pripao po zakonskom redu nasleđivanja. Kako ste Vi potomak ostavioca, u slučaju kada ne bi postojao predmetni ugovor o poklonu, Vašoj sestri i Vama bi pripala po jedna polovina kuće i placa, ako je to celokupna zaostavština ostavioca. S obzirom da je celokupna zaostavština poklonjena Vašoj sestri, Vi imate pravo na nužni deo koji iznosi polovinu od dela koji biste nasledili, a to je jedna četvrtina vrednosti zaostavštine. Nužnom nasledniku pripada novčana protivvrednost nužnog dela (obligaciono pravo). Svoje pravo na nužni deo mogli biste da ostvarite tužbom pred nadležnim sudom.

Međutim, ako je nužni deo povređen poklonima, vraćanje poklona ili novčana protivvrednost nužnog dela može se zahtevati u roku od tri godine od smrti ostaviočeve. Ako je vlasnik poklonjenih nepokretnosti bio Vaš otac, Vaše pravo da zahtevate nužni deo je zastarelo, s obzirom da je on preminuo 2005. godine.

Mladi Pro Bono