Molim Vas da mi odgovorite na ovo pitanje. Da li postoji mogućnost da se sazna da li je neka osoba napisala tajni testament ili nasledstvo? Konkretno, moj otac je ostavio majku, mene i sestru i otišao sa drugom ženom. Pošto se kuća i dvorište vodi na njega da li on može i da li ima prava da ostavi sve to drugoj ženi na štetu moje porodice? Unapred zahvalan

Poštovani,

Osoba može sačiniti punovažan testament kojim raspolaže svojom imovinom po svojoj želji i o tome nije dužna da obavesti čak ni svoje zakonske naslednike. Dakle, ukoliko Vaš otac ne želi da Vam saopšti, niste u mogućnosti da to saznate do otvaranja nasleđa.

Iz Vaših navoda ne mogu sa sigurnošću da zaključim da li su se Vaši roditelji razveli i da li je Vaš otac zaključio novi brak ili sa drugom suprugom živi u vanbračnoj zajednici. U svakom slučaju, važno je da znate da u slučaju da Vaš otac ne sačini testament, primeniće se zakonska pravila nasleđivanja. Prvi nasledni red čine bračni drug i deca ostavioca i svi nasleđuju na jednake delove, dok vanbračni partner prema odredbama našeg Zakona o nasleđivanju Republike Srbije ne spada u zakonske naslednike.

U slučaju da Vaš otac testamentom sve ostavi nevenčanoj supruzi, Vaša sestra i Vi ćete imati pravo da zahtevate nužni deo. Takođe, pravo na nužni deo će imati i Vaša majka, ako se nije razvela od Vašeg oca, osim u sledećim slučajevima propisanim u članu 22. Zakona o nasleđivanju, kada bračni drug gubi pravo zakonskog nasleđivanja:

1) ako je ostavilac bio podneo tužbu za razvod braka a posle njegove smrti se utvrdi da je tužba bila osnovana;

2) ako je njegov brak sa ostaviocem poništen posle ostaviočeve smrti, a iz razloga koji su bračnom drugu bili poznati u trenutku zaključenja braka;

3) ako je njegova zajednica života sa ostaviocem bila trajno prestala njegovom krivicom ili u sporazumu sa ostaviocem.

Nužni deo potomaka, usvojenika i njegovih potomaka i ostaviočevog bračnog druga je polovina dela koji bi svakom od njih pripao po zakonskom redu nasleđivanja (član 40 stav 2 ZON). Nužnom nasledniku pripada novčana protivvrednost nužnog dela (obligaciono pravo). Na zahtev nužnog naslednika, sud može odlučiti da ovom pripadne određeni deo stvari i prava koji čine zaostavštinu (stvarno pravo). Odredbe prethodnih stavova važe samo ako ostavilac u zaveštanju ne odredi prirodu nužnog dela (član 43 ZON).

Važno je napomenuti da iako se nepokretnost “vodi” na Vašeg oca, ako je u pitanju imovina zajednički stečena u braku, Vaša majka je već vlasnik idealne polovine (važi oboriva zakonska pretpostavka da su udeli supružnika jednaki). U tom slučaju bi se nužni delovi računali samo u odnosu na udeo koji pripada Vašem ocu.

Ako i dalje imate neke nedoumice ili su Vam potrebne dodatne informacije, slobodno nam se obratite.

Srdačno,

MLADI PRO BONO