Nasledila sam deo kuce od svoje tetke. Zanima me da li imam pravo da ne platim porez na apsolutna prava s obzirom da drugu nekretninu nemam,a uz to sam bila na toj adresi od 2002. a deo kuce sam nasledila 2008.?

Poštovana,

Nasleđivanje ne rađa obavezu pla’anja poreza na prenos apsolutnih prava. Zakonom o imovini, u članu 23. rečeno je: „Porez na prenos apsolutnih prava plaća se kod prenosa uz naknadu: 1) prava svojine na nepokretnosti…“, dakle ovaj porez se plaća isključivo kada dođe do prenosa nekog od prava navedđivanjem gde pravo stičete bez naknade sa Vaše strane.

Međutim, u slučaju nasleđivanja nastaje obaveza plaćanja poreza na nasleđe. U nekim slučajevima postoji oslobođenje od plaćanja poreza na naslede, te razmotrite sledeci slucaj kako biste videli da li potpadate pod oslobođenje od plaćanja poreza: Porez na nasleđe ne plaća naslednik drugog naslednog reda (tu spadate Vi) koji je s ostaviocem (Vašom tetkom) neprekidno živeo u zajedničkom domaćinstvu najmanje godinu dana pre smrti ostavioca.

U slučaju da niste živeli sa Vašom tetkom u zajedničkom domaćinstvu najmanje godinu dana neprekidno do dana njene smrti, bićete obveznik poreza na nasleđe. Poreska stopa je u Vašem slučaju 1,5%, a poresku osnovicu (na koju se primenjuje stopa) predstavlja tržišna vrednost nepokretnosti umanjena za sve dugove i terete koje ste dužni platiti iz njene vrednosti. Na primer, ako je vrednost Vašeg dela nepokretnosti 3.300.000 dinara, Vaš poreski dug iznosio bi 50.400 dinara.

Vaš Mladi Pro Bono