Kada se dogodi smetanje poseda,kada zastareva pravo na pokretanje državinskog spora? Smetanje poseda se dogodilo 10.05.2011. godine. Dogodila se izgradnja puta dužine 50 metara i širine 5 metara, rušenje prirodnog izvora vode. Šta treba da preduzmem pred Osnovnim sudom, protiv lica koje je izvršio smetanje poseda? Lice je prilikom izvršavanja smetanja poseda je angazovalo pravno lice koje je mehanizacijom izvršilo izgradnju puta dužine 50 metara i širine 5 metara, kao rušenje prirodnog izvora vode.

 

Poštovani.

 

Ukoliko je reč o smetanju državine, držalac može tražiti sudsku zaštitu od uznemiravanja, odnosno oduzimanja državine  u roku od 30 dana od dana saznanja za smetanje i učinioca, a najkasnije u roku od godinu dana od nastalog smetanja (član 77. Zakona o osnovama svojinskopravnih odnosa). Dakle, u Vašem slučaju, vreme za pokretanje državinskog spora je prošlo.

Pritom, Vi niste napomenuli na koji način je izgradnja predmetnog puta ugrozila Vašu faktičku vlast na stvari ( državinu). Vreme za pokretanje državinskog spora jeste proteklo, ali ukoliko Vas osoba koja je izgradila put na još neki način ugrožava – 

na primer,treće lice neosnovano uznemirava vlasnika ili pretpostavljenog vlasnika na drugi način a ne oduzimanjem stvari, vlasnik, odnosno pretpostavljeni vlasnik, može tužbom zahtevati da to uznemiravanje prestane.

Kada je takvim uznemiravanjem  prouzrokovana šteta, vlasnik ima pravo da zahteva naknadu štete po opštim pravilima o naknadi štete.

Pravo na podnošenje tužbe u ovom slučaju ne zastareva.

Kako nam niste podrobnije napisali na koji način se vrši ugrožavanje, odnosno uznemiravanje, mi možemo samo da se bavimo pretpostavkama. U svakom slučaju, pravo na pokretanje državinskog spora je zastarelo.

 

Mladi Pro Bono