Poštovani, moja baka želi da pokloni svoj stan svome sinu, tj mom ocu. Da li moj otac može sam da sklopi ugovor na osnovu ovog formulara http://www.besplatnapravnapomoc.rs/primer-ugovora-o-poklonu/ i overi ga u sudu? Da li pritom ima nekih poreskih obaveza? Da li treba da plati porez na prenos apsolutnih prava i takse overe u sudu?

Poštovana,

Na linku koji ste poslali je primer uobičajene forme ugovora o poklonu i ukoliko on bude bio pravilno popunjen (pre svega vodite računa o tome da nepokretnost koja je predmet poklona bude jasno i prezicno određena kvadraturom, adresom, brojem stana, spratom i brojevima katastarske parcele) a nakon toga overen u sudu, proizvešće željeno pravno dejstvo. Kad je u pitanju prenos svojine nad nepokretnošću putem ugovora o poklonu ne plaće se porez na prenos apsolutnih prava već porez na nasledstvo i poklon. Članom 21. Zakona o porezima na imovinu propisano je da poklonoprimac prvog naslendog reda  ne plaća porez na primljeni poklon. S obzirom na to da se Vaš otac kao poklonoprimac nalazi u prvom naslednom redu u odnosu na svoju majku (poklonodavca) oslobođen je od obaveze plaćanja ovog poreza.

S poštovanjem,