Poštovani, imam jedno pitanje. Meni je tetka 200X-te poklonila kuću, napravljen je ugovor koji je uredno overen u sudu. Da napomenem da ona nema decu, niti muža. U međuvremenu, ona se upoznala sa nekim dedom i otišla (samovoljno) da živi sa njim. Oni sad traže da vratim poklon, s izgovorom da ne brinem o njoj. I ona i on imaju penzije. Da li ima moja tetka pravnog osnova da raskine ugovor o poklonu?

Poštovani/a,

Zakon o obligacionim odnosima nije regulisao ugovor o poklonu, pa time ni razloge zbog kojih se raskid takvog ugovora može tražiti. Međutim, sudovi pravilno ocenjuju da poklonodavac može tražiti vraćanje poklona ako je toliko osiromašio da nema nužnih sredstava za život ili ako je poklonoprimac pokazao grubu neblagodarnost. Darodavac može opozvati poklon ako nakon učinjenog poklona tako osiromaši da ne može živeti kao i u slučaju kada poklonoprimac pokaže veliku neblagodarnost prema poklonodavcu nanoseći štetu njegovom životu, delu, časti i narušavajući njegovu slobodu i imanje pri čemu svaka moralna greška poklonoprimca prema poklonodavcu ne predstavlja razlog za opoziv (raskid) ugovora o poklonu, već neblagodarnost treba da bude “velika” ili “gruba”. (Iz presude Vrhovnog suda Srbije, Rev. 3183/2005 оd 20.4.2006. godine).

Prema onome što ste naveli, rekao bih da Vaša tetka neće uspeti sa svojim tužbenim zahtevom. U svakom slučaju, ako Vas ipak bude tužila, u odgovoru na tužbu navedite sve dokaze koji govore u prilog tome da prema tužilji niste pokazali grubu neblagodarnost.

Srdačno,

MLADI PRO BONO