Poštovani, kako se tretira jedinstvena kazna koja sadrži više pojedinačnih pravosnažnih presuda, a u vezi sa Zakonom o amnestiji? Da li se tretira kao jedna u zbiru ili se svaka presuda računa posebno? Ukoliko ne možete da mi odgovorite na ovo pitanje, bila bih vam zahvalna ukoliko biste mi dali savet kome da se obratim za odgovor.

Poštovana,

Shodno članu 3. Zakona o amnestiji pravnosnažno osuđena lica kojima je izrečena jedinstvena kazna zatvora oslobađaju se od izvršenja jedinstvene kazne za procenat oslobođenja od izvršenja kazne propisan ovim zakonom, prethodno utvrđene pojedinačne kazne za krivična dela obuhvaćena ovom amnestijom. Dakle, izricanjem jedinstvene kazne zatvora, sve pojedinačne kazne zatvora izgubile su svoju samostalnost, te se pravnosnažno osuđeni kojima je izrečena jedinstvena kazna zatvora oslobađaju od izvršenja jedinstvene kazne za određeni procenat propisan ovim zakonom.

Srdačno,

MLADI PRO BONO