Moja majka je u braku sa čovekom koji nije moj otac (od oca se razvela odavno). Moj očuh ima 2 sina iz prvog braka. Nažalost, očuh je preminuo. Da li se imovina moga očuha deli na 3 jednaka dela, po trećina mojoj majci i njegovim sinovima? Da li se deli i ono što su moja majka i očuh stekli u braku, recimo auto koji su kupili zajedno dok su bili u braku? Ili novac koji je u banku stavljen za vreme njihovog braka? Da li dužina braka moje majke i očuha ima uticaj na nasleđivanje ili to nije bitno?

Poštovani/a,

Imovina koju su supružnici stekli radom u toku trajanja zajednice života u braku predstavlja njihovu zajedničku imovinu (član 171 stav 1 Porodičnog zakona). Vaša majka  ima pravo da zahteva izdvajanje svog udela iz zajedničke svojine koju su stekli tokom braka, a oboriva je zakonska pretpostavka da su udeli supružnika jednaki.

Prema članu 9. stavu 1. Zakona o nasleđivanju prvi nasledni red čine deca ostavioca i bračni drug, i oni svi nasleđuju na jednake delove. Međutim, prema stavu 3. istog člana kad postoji ostaviočevo dete kome ostaviočev bračni drug nije roditelj, a imovina bračnog druga je veća od one koja bi mu pripala pri podeli zaostavštine na jednake delove, onda svako ostaviočevo dete može naslediti do dva puta više nego bračni drug ako sud, pošto razmotri sve okolnosti, oceni da je to opravdano. Dužina trajanja zajednice života u braku će svakako biti jedna od okolnosti koje će sud uzeti u obzir prilikom donošenja ove odluke.

Srdačno,

MLADI PRO BONO