Poštovani, video sam na Vašem portalu, dosta sličnih pitanja, ali poznato je da su u pravu vrlo bitni svi detalji: Po smrti mog oca, celokupna imovina je pripala majci. 200l. godine majka je sačinila testament i ugovor o doživotnom izdržavanju sa mnom i sa mojom starijom sestrom, dok je mlađu sestru (zbog nedostojnosti) lišila nasledstva. Ugovor je overen u sudu. Mlađa sestra ne želi da napusti kuću, ne želi da u potpunosti učestvuje u namirivanju režijskih troškova, itd, itd. U više navrata pozivala je policiju, smatrajući da su njena prava osporena. Upoznali smo i Centar za socijalni rad, sa situacijom u porodici, na žalost nemoćni su. Svojevremeno smo (starija sestra i ja) podneli tužbu za nasilje u porodici, međutim tužba je odbačena(nema elemenata krivičnog dela). Postoji lekarski konstantovano stanje majke, posle jednog od icidenata koje je izazvala mlađa sestra. Pitanje: Može li mlađa sestra, da ospori sudski overen Ugovor o doživotnom izdržavanju i da traži nužni deo i možemo li mi, davaoci izdržavanja da joj osporimo dalji boravak(stanovanje) u kući?

Poštovani,

Ugovor o doživotnom izdržavanju je veoma specifičan i rigorozan ugovor, za koji se zahteva  posebna forma, uslovi itd. baš iz razloga što onemogućava  nužnim naslednicima  da se namire iz imovine koja je posle smrti ostavioca preneta na davaoce izdržavanja( ta imovina neće ni ući u zaostavštinu).

Međutim, članom 203. Zakona o nasleđivanju propisano je pravo zakonskih naslednika primaoca izdržavanja( npr. Vaša mlađa sestra) da  zahtevaju od suda da poništi ovaj ugovor ako zbog bolesti ili starosti primaoca izdržavanja ugovor nije predstavljao nikakvu neizvesnost za davaoca izdržavanja. Zakonski naslednici mogu poništaj ugovora zahtevati u roku od jedne godine od dana saznanja za ugovor, a najkasnije u roku od tri godine od dana smrti primaočeve.

Vaša mlađa sestra može da se pozove na povredu svog nužnog dela  koja joj je zaveštanjem učinjena. Prema odredbi čl. 42. nužni deo je povređen ako je vrednost ostaviočevih zaveštajnih raspolaganja i poklona učinjenih nužnom nasledniku ili licu umesto koga ovaj dolazi na nasleđe manja od vrednosti naslednikovog nužnog dela.

Međutim,zakon sadrži jedan institut koji se zove razbaštinjenje nužnih naslednika, u kom slučaju( ako su ispunjenji uslovi za primenu) neće doći do namirenja nužnih nalednika, član 61. Zakona o nasleđivanju:

Zaveštalac može isključiti iz nasleđa nužnog naslednika koji se povredom neke zakonske ili moralne obaveze teže ogrešio o njega (ako se uvredljivo ili grubo odnosio prema zaveštaocu, ako je umišljajno učinio krivično delo prema zaveštaocu, njegovom detetu, usvojeniku, bračnom drugu ili roditelju, ako se odao neradu i nepoštenom životu).

Potrebno je jedino da isključenje bude učinjeno u obliku potrebnom za zaveštanje, a da uzrok isključenja postoji i u vreme ostaviočeve smrti. Vaša sestra u tom slučaju gubi nasleđe u meri u kojoj bude isključena( potpuno ili delimično).

Samo da napomenem da u okviru instituta razbaštinjenja, pored isključenja postiji i lišenje nužnih naslednika( čl.64.). Ova situacija se primenjuje ako je potomak koji ima pravo na nužni deo prezadužen ili je rasipnik, ali samo ako u trenutku smrti ostaviočeve lišeni ima maloletno dete ili maloletnog unuka od ranije umrlog deteta( jer nuzni deo prelazi na ta lica).

Što se tiče trenutne situacije, Vi još niste postali vlasnik imovine( stana, kuće..), budući da se pravo svojine prenosi tek nakon smrti primaoca izdržavanja( odnosno ostavioca), tako da ne možete narediti sestri da iz stana ode, to može regulisati Vaša majka kao vlasnik.

S poštovanjem,

Mladi Pro Bono

.