Imala bi jedno pitanje u vezi sa saobracajnom nezgodom. 2011. godine imala sam malu saobracajnu nesrecu(nisam ja bila kriva),posle smo ispunili evropski izvestaj o nezgodi,a osiguranje nam nije isplatilo stetu. htela bi da znam dali cemo dobiti pare od osiguranja?ili sta da radimo?dali vredi da tuzimo osiguranje?za koje vreme se zastareva slucaj?

Poštovana,

 

 

            Prema čl. 23 Zakona o obaveznom osiguranju u saobraćaju (u daljem tekstu ZOOS), vlasnik motornog vozila, odnosno učesnik u saobraćajnoj nezgodi, dužan je da odgovorno društvo za osiguranje obavesti o saobraćajnoj nezgodi u roku od 15 dana od dana kada se dogodila saobraćajna nezgoda.

Prema čl. 25 ZOOS-a, st. 1 društvo za osiguranje je dužno da u roku od 14 dana od dana prijema odštetnog zahteva utvrdi osnov i visinu tog zahteva, da dostavi podnosiocu zahteva obrazloženu ponudu za naknadu štete i da isplati naknadu štete.

Ukoliko podneti odštetni zahtev nije potpun, društvo za osiguranje je dužno da se u roku od osam dana od dana prijema zahteva pismeno obrati podnosiocu zahteva i zatraži kompletiranje dokumentacije.

St. 3 Izuzetno, ako u roku od 14 dana od dana prijema odštetnog zahteva nije moguće utvrditi osnov i visinu tog zahteva, društvo za osiguranje je dužno da ih utvrdi u roku od 45 dana od dana prijema tog zahteva za štetu na stvarima, a u roku od 90 dana od dana prijema tog zahteva za štetu na licima i da dostavi podnosiocu zahteva obrazloženu ponudu za naknadu štete, a u daljem roku od 14 dana da isplati naknadu štete.

U slučaju kada je ponuđena visina naknade štete manja od potraživanja oštećenog lica, društvo za osiguranje je dužno da oštećenom licu ponudi i izvrši isplatu nespornog dela svoje obaveze na ime predujma, u rokovima utvrđenim tim stavovima. Prihvatanje nespornog dela naknade štete ne utiče na pravo na potraživanje spornog dela naknade.

U slučaju kada društvo za osiguranje oceni da nema osnova za naknadu štete o tome će pismeno, sa obrazloženjem, obavestiti podnosioca odštetnog zahteva, u roku od osam dana od utvrđivanja nepostojanja osnova, a saglasno rokovima za odlučivanje o odštetnom zahtevu utvrđenim odredbama st. 1. i 3. ovog člana.

Prema čl. 24 ZOOS-a, potraživanje po osnovu osiguranja od autoodgovornosti oštećeno lice ostvaruje podnošenjem odštetnog zahteva neposredno društvu za osiguranje.

Ako društvo za osiguranje ne dostavi obrazloženu ponudu za naknadu štete, odnosno obaveštenje da nema osnova za naknadu štete u roku od 90 dana od dana prijema odštetnog zahteva, odnosno ne isplati malu štetu (pod malom štetom, smatra se šteta manja od 1.000 evra u dinarskoj protivvrednosti i za koje su uz zahtev dostavljeni dokazi na osnovu kojih se može utvrditi obaveza društva za osiguranje) u roku od osam dana od dana prijema zahteva, oštećeno lice može podneti tužbu sudu i o tome obavestiti Narodnu banku Srbije.

Ako je u pitanju naknada štete na licima, shodno čl. 26 ZOOS-a, društvo za osiguranje novčanu naknadu šteta na licima utvrđuje primenom propisanih kriterijuma za naknadu te štete.

Vlada bliže propisuje način i kriterijume za utvrđivanje materijalne štete i način i kriterijume za utvrđivanje nematerijalne štete, zavisno od težine telesne povrede ili narušenog zdravlja, odnosno od stepena delimične onesposobljenosti za rad, kao i krug lica koja imaju pravo na naknadu i maksimalni iznos naknade za pretrpljene bolove usled smrti ili teškog invaliditeta nekog lica (što je Vlada RS i učinila Uredbom, koju dostavljam u prilogu).

Prema čl. 28 ZOOS-a, kad oštećeno lice podnese odštetni zahtev društvu za osiguranje, društvo ne može u odgovoru na takav zahtev isticati prigovore koje bi na osnovu zakona ili ugovora o osiguranju moglo istaći prema osiguraniku zbog nepridržavanja zakona ili ugovora.

 

 

Ako je kojim slučajem šteta prouzrokovana upotrebom motornog vozila (domaće ili inostrane registracije) za koje nije bio zaključen ugovor o obaveznom osiguranju, odnosno, upotrebom motornog vozila za koje je zaključen ugovor o obaveznom osiguranju sa društvom za osiguranje nad kojim je pokrenut stečajni postupak, sa odštetnim zahtevom se obratite Garantnom fondu, saglasno čl. 76 ZOOS-a.

           Takođe bih napomenuo da naknadu štete možete tražiti i direktno od štetnika – lica koje je skrivilo udes, saglasno odredbi čl. 154 Zakona o obligacionim odnosima (ZOO), kao što i prilikom podnošenja tužbe možete, po svom izboru, tužiti alternativno-štetnika ili osiguravača, kumulativno-štetnika i osiguravača ili sukcesivno-jednog od njih, pa ako ne realizujete potraživanje ili ga ne realizujete u celosti, nakon toga podneti tužbu protiv drugog za ostatak potraživanja, iako velika većina ljudi naknadu potražuje od osiguravača, jer je naplata daleko teža od fizičkih lica.

Što se tiče zastarelosti, prema čl. 376 ZOO, potraživanje naknade prouzrokovane štete zastareva za tri godine od kad je oštećenik (u ovom slučaju Vi) doznao za štetu i za lice koje je štetu učinilo, a u svakom slučaju ovo potraživanje zastareva za pet godina od kad je šteta nastala.

S poštovanjem,

Marko  Vukotić, dipl. pravnik