Iz poreske uprave opštine dobili smo po prvi put rešenje za porez na imovinu za 2010, 2011. i 2012. god. Interesuje me da li su potraživanja za 2010. i 2011. god. zastarela? Imovina se odnosi na stan u potkrovlju za koji nije završen proces legalizacije. Porez je određen na osnovu popunjenog formulara gde smo naveli da živimo u stanu od 2010. god. Molim Vas za savet i unapred sam Vam zahvalan.

Poštovani,

Potraživanja po osnovu poreza na imovinu koje ste naveli nisu zastarela.

Prema čl. 114 Zakona o poreskom postupku i  poreskoj administraciji, pravo Poreske uprave na utvrđivanje i naplatu poreza i sporednih poreskih davanja zastareva za pet godina od dana kada je zastarelost počela da teče.

Zastarelost prava na naplatu poreza i sporednih poreskih davanja počinje da teče od prvog dana naredne godine od godine u kojoj je obaveza poreskog dužnika dospela za plaćanje.

Proces legalizacije nije relevantan za nastanak poreske obaveze, pošto obaveza plaćanja poreza na imovinu nastaje danom zaključenja ugovora, odnosno danom overe potpisa stranka na ugovoru u sudu. U slučaju da je pravo svojine nasleđeno, poreska obaveza nastaje momentom smrti ostavioca. Treći slučaj odnosi se na sticanje prava svojine rešenjem nadležnog državnog organa, kada poreska obaveza nastaje danom konačnosti, odnosno pravosnažnosti tog rešenja.

Mladi Pro Bono