Pozdrav, mene zanima da li je krivično delo provaliti u sopstvenu kuću? Naime, evo o čemu se radi, moj suprug je suvlasnik 1/3 zajedno sa svojom tetkom i stricem jedne kuće, i njegov stric mu ne da ključeve od kuće i ne da mu tu uopste da boravi, pošto moj muž ne želi da ga tuži on će provaliti vrata kako bi mogao da uđe i uzme neke svoje stvari, eh sad smo čuli da ako to uradi da je to krivično delo jer on nije jedini vlasnik te kuće , te da ga ovaj može tužiti, možete li mi nešto reći o tome? Hvala lijepa, molim vas ako možete da mi odgovorite jer nemamo koga drugog da pitamo.

Poštovana,

Prema odredbi čl. 14. Zakona o osnovama svojinskopravnih odnosa, suvlasnik ima pravo da stvar drži i da je koristi zajedno sa ostalim suvlasnicima srazmerno svom delu, ne povređujući prava ostalih suvlasnika.

Krivičnim zakonom Republike Srbije, u glavi XIV( Krivična dela protiv sloboda i prava čoveka i građanina), članom 139. predviđeno je krivično delo narušavanje nepovredivosti stana:

 (1) Ko neovlašćeno prodre u tuđ stan ili tuđe zatvorene prostore ili se na zahtev ovlašćenog lica iz tog stana ili prostora ne udalji, kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do jedne godine.

(2) Ako je delo iz stava 1. ovog člana učinilo službeno lice u vršenju službe,
kazniće se zatvorom do tri godine.

(3) Za pokušaj dela iz st. 1. i 2. ovog člana kazniće se.

Znači u Vašem slučaju neće postojati ovo krivično delo, budući da Vaš suprug ima pravo susvojine na delu kuće, tj. nije u pitanju ”tuđ stan”.

Takođe, Vaš suprug kao suvlasnik, ima sva prava na kući kao i njegov stric i tetka srazmerno svom delu.

Kako biste ikako popravili situaciju, savetujem Vam da pokrenete postupak uređenja upravljanja i korišćenja zajedničke stvari. Postupak može da pokrene svaki zajedničar koji smatra da je povređen u svom pravu, a sud uređuje način upravljanja i korišćenja zajedničke stvari suvlasnika. Predlog podnosite  sudu na čijem području se zajednička stvar nalazi, a predlog mora da sadrži potrebne podatke o stvari, razloge za pokretanje postupka..

Ukoliko na ročištu suvlasnici ne uspeju samostalno da se sporazumeju( uz pomoćnu ulogu suda) o načinu upravljanja i korišćenja, sud će doneti rešenje kojim će urediti način korišćenja ili upravljanja zajedničkom stvarju. Sud će naročito urediti koje će prostorije zajedničari koristiti posebno, a koje zajednički, i kako će se koristiti zajedničke prostorije, što je za Vas od posebnog značaja.

U svakom slučaju, svaki suvlasnik ima na raspolaganju pravo da zahteva deobu stvari, uvek osim u vreme u koje bi ta deoba bila na štetu drugih suvlasnika( Zakon o osnovama svojinskopravnih odnosa, čl. 16.). Ovo pravo na zastareva. Sud će odlučiti da se deoba izvrši prodajom stvari ako je fizička deoba nemoguća.

S poštovanjem,

Mladi Pro Bono