Moj verenik je od aprila 2006.god u zatvoru. Početkom 2012. godine doneta je presuda od 9 godina zatvora (ustvari bila je na 15 godina, ali je apelacija smanjila na 9 godina). Krajem 2012. je prebaČen u Sremsku Mitrovicu. Njegov advokat je pisao molbu za uslovni otpust jer je izdržao 2/3kazne, a i više, nije imao nikakvih prekršaja tokom izdržavanja kazne. Da li po novom zakonu on automatski izlazi na uslovnu ili se opet veća pa šta sudija odluči?

Poštovani,

Uslovni otpust je institut Opšteg dela Krivičnog prava i sud pravo na uslovni otpust izvodi iz razloga propisanih zakonom. Osuđeni traži uslovni otpust molbom, a sud u svakom pojedinačnom slučaju ispituje da li su ispunjeni uslovi za uvažavanje molbe. Za razliku od uslovnog otpusta, amnestija se predviđa „jednokratnim zakonom“ za lica koja u trenutku njegovog stupanja na snagu ispunjavaju predviđene zakonske uslove i tu sud samo primenjuje zakon i nema pravo da ceni, kao kod uslovog otpusta. Sve ovo u Vašem konkretnom slučaju znači, da ukoliko se licu uvaži molba za uslovni otpust, uslovni otpust će se računati u odnosu na celu kaznu određenu pravosnažnom presudom.

Zakonom o amnestiji („Sl. glasnik RS“, br. 107/2012) predviđeno je da se danom stupanja ovog zakona lica pravnosnažno osuđena za krivična dela koja su propisana zakonima Republike Srbije ili su bila propisana zakonima koji su prestali da važe, a koja se na dan stupanja na snagu ovog zakona nalaze na izdržavanju kazne zatvora u Republici Srbiji oslobađaju od izvršenja 25% izrečene kazne zatvora. U slučaju da je Vaš verenik osuđen za neko od sledećih dela: krivično delo teško ubistvo, krivično delo ubistvo i krivično delo teški slučajevi razbojničke krađe i razbojništva pravo na smanjenje kazne moguće je samo u iznosu 10% od izrečene kazne zatvora.

 

Mladi Pro Bono