Da li ženska osoba u braku, koja nosi prezime muža, može promeniti ime i prezime za vreme trajanja braka, bez saglasnosti bračnog partnera?

Poštovana,

Shodno članu 346 stavu 1. Porodičnog zakona pravo na promenu ličnog imena ima svako lice koje je navršilo 15. godinu života i koje je sposobno za rasuđivanje. Član 347. istog zakona propisuje da pravo na promenu ličnog imena nema:

1. lice protiv koga se vodi krivični postupak za delo za koje se goni po službenoj dužnosti;

2. lice koje je osuđeno za krivično delo za koje se goni po službenoj dužnosti dok kazna nije izvršena odnosno dok traju pravne posledice osude;

3. lice koje promenom ličnog imena namerava da izbegne neku svoju obavezu;

4. lice koje namerava da promeni ime u pogrdno ime, ime kojim se vređa moral ili ime koje je u suprotnosti sa običajima i shvatanjima sredine.

Dakle, izuzev ovih ne postoje druga ograničenja za promenu ličnog imena (imena i prezimena). Zahtev za promenu ličnog imena podnosi se opštinskoj upravi na čijem području podnosilac zahteva ima prebivalište, odnosno boravište (član 350 stav 1. PZ).

Srdačno,

MLADI PRO BONO