Pozdrav, imam jedno pitanje na koje nisam uspeo sam da nađem odgovor. Zanima me da li propisano pravilo od strane kompanije o načinu oblačenja ( u ovom slučaju pirsinzi ) krši pravilo o diskriminaciji zbog izgleda ili ne ? U pitanju je rad sa decom (dakle, sam nakit ne predstavlja nikakvu opasnost po njih). Hvala.

Poštovani,

Prema odredbi člana 2. stav. 1. tačka 1. Zakona o zabrani diskriminacije („Sl. glasnik RS“ br. 22/2009), diskriminacija označava svako neopravdano pravljenje razlike ili nejednako postupanje, odnosno propuštanje (isključivanje, ograničavanje ili davanje prvenstva), u odnosu na lica ili grupe kao i članove njihovih porodica, ili njima bliska lica, na otvoren ili prikriven način, a koji se zasniva na rasi, boji kože, precima, državljanstvu, nacionalnoj pripadnosti ili etničkom poreklu, jeziku, verskim ili političkim ubeđenjima, polu, rodnom identitetu, seksualnoj orijentaciji, imovnom stanju, rođenju, genetskim osobenostima, zdravstvenom stanju, invaliditetu, bračnom i porodičnom statusu, osuđivanosti, starosnom dobu, izgledu i članstvu u političkim, sindikalnim i drugim organizacijama i drugim stvarnim, odnosno pretpostavljenim ličnim svojstvima. Povreda načela jednakih prava i obaveza, prema članu 8. navedenog zakona postoji ako se licu ili grupi lica, zbog njegovog odnosno njihovog ličnog svojstva, neopravdano uskraćuju prava i slobode ili nameću obaveze koje se u istoj ili sličnoj situaciji ne uskraćuju ili ne nameću drugom licu ili grupi lica, ako su cilj ili posledica preduzetih mera neopravdani, kao i ako ne postoji srazmera između preduzetih mera i cilja koji se ovim merama ostvaruju.

Iako je u jednom od svojih mišljenja Poverenica za zaštitu ravnopravnosti navela da pravila oblačenja koja se podjednako primenjuju na sve zaposlene, bez izuzetaka, jesu u skladu sa Ustavom i zakonskim propisima, zbog čega ne predstavljaju akt diskriminacije,  savetujemo Vam da po ovom pitanju podnesete pritužbu Poverenici za zaštitu ravnopravnosti, koju možete popuniti i on-line, putem sajta www.ravnopravnost.gov.rs.  Potrudite se da što detaljnije opišete situaciju u kojoj se nalazite i obavezno navedite da je u pitanju rad sa decom.

Mladi Pro Bono