Poštovani, u Prekršajnom sudu je protiv mene vođen postupak zbog prekršaja iz čl. 60. st. 1. tač. 3. i st. 2. u vezi čl. 28. st. 2. Zakona o porezu na dodatu vrednost i nakon nešto više od 2 god. sud je doneo oslobađajuću presudu: “… Na osnovu čl. 218. st. 1. tač. 3 Zakona o prekršajima OSLOBAĐA SE KRIVICE …. jer nije dokazano da je okrivljeni učinio prekršaje za koje je protiv njega podnet zahtev za pokretanje prekršajnog postupka. Troškovi vođenja prekršajnog postupka padaju na teret ovog suda shodno odredbi čl. 131. st. 2. Zakona o prekršajima…“ Moje pitanje je: da li imam prava da naplatim od suda troškove koje sam imao angažujući advokata koji me je zastupao i branio u pomenutom sudskom postupku i da li imam prava na neki vid naknade zbog “maltretiranja i povlačenja po sudu“? Hvala unapred i srdačan pozdrav

Poštovani,

prema Zakonu o prekršajima imate pravo da nakon što Vam se dostavi pravnosnažna odluka o troškovima postupka (u Vašem slučaju ona se nalazi u sastavu oslobađajuće presude) u roku od 3 meseca podnesete sudu zahtev za naknadu nagrade i nužnih troškova branioca (čl. 131. st. 4. ZOP). U zahtevu je potrebno da napišete specifikaciju svih stvarnih troškova i nagrade koju je Vaš advokat imao, u skladu sa advokatskom tarifom.

Vaš Pro Bono