Poštovani, interesuje me šta mogu da uradim po pitanju rešenja o prestanku radnog odnosa na određeno vreme, obzirom da sam trudna, a donet je novi zakon tj. izmenjen je ZAKON O RADU po kome se štite trudnice, žene koje su na porodiljskom odsustvu ili na odsustvu radi nege deteta, a mom poslodavcu je poznata činjenica o mojoj trudnoći. Šta da radim, rok za žalbu je 8 dana počevši od danas. Molim Vas da mi što pre odgovorite. Unapred hvala!

Poštovana,

Obavezno uložite žalbu, buduci da Zakon o radu eksplicitno navodi u clanu 187. sledece:

Posebna zaštita od otkaza ugovora o radu

Clan 187

Za vreme trudnoce, porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i odsustva sa rada radi posebne nege deteta poslodavac ne može zaposlenom da otkaže ugovor o radu.

Zaposlenom iz stava 1. ovog clana rok za koji je ugovorom zasnovao radni odnos na odredeno vreme produžava se do isteka korišcenja prava na odsustvo.

Rešenje o otkazu ugovora o radu ništavo je ako je na dan otkaza ugovora o radu poslodavcu bilo poznato postojanje okolnosti iz stava 1. ovog clana ili ako zaposleni u roku od 30 dana od dana prijema otkaza obavesti poslodavca o postojanju okolnosti iz stava 1. ovog clana i o tome dostavi odgovarajucu potvrdu ovlašcenog lekara ili drugog nadležnog organa.

Vaš poslodavac mora poštovati tu zakonsku odredbu, te je slobodno navedite u žalbi. U svakom slucaju, i ako Vaša žalba ne bude uvažena, Vi možete pokrenuti spor pred sudom

 Pro Bono