Moram da napišem prigovor na predlog za izvršenje,koji glasi: Predlog za izvršenje popisom,procenom i prodajom pokretnih stvari izvrsnog dužnika radi 54.000,din; Pravnosnažnom i izvršnom presudom Osnovnog suda u xx od xxx stavom 2 obavezni su xx. i maloletni xx, čiji je zakonski zastupnik majka xx da tužiocu plate troškove parničnog postupka u iznosu od 54.000,00, u roku od 15 dana po prijemu presude pod pretnjom prinudnog izvršenja. Kako izvršni duznik do danas nije ispunio svoju obavezu, to zakonski zastupnik izvršnog dužnika predlaže da sud donese sledeće: REŠENJE na osnovu pravnosnažne i izvršne presude…od xx na predlog izvršnog poverioca xx ODREĐUJE SE SPROVOĐENJE IZVRŠENJA protiv izvrsnog duznika xx ZABRANJUJE SE izvršnom dužniku da raspolaže popisanim stvarima i upozorava se na krivičnopravne posledice postupanja protivno zabrani. Izvršenje će sprovesti Osnovni sud xx, bez neposrednog učešća izvršnog dužnika. Tako glasi rešenje ja ne znam kako da sastavim prigovor.

Poštovani,

Prigovor protiv rešenja o izvršenju se može izjaviti u roku od 5 radnih dana od prijema rešenja o izvršenju. Ukoliko taj rok ne ispoštujete, gubite pravo na prigovor.

Niste naveli iz kog razloga želite da izjavite prigovor. Naime, da bi sud Vaš prigovor usvojio, on mora da bude osnovan, tj izjavljen iz zakonom propisanog razloga. Razlozi za prigovor na rešenje o izvršenju na osnovu izvršne isprave regulisani su članom 42 Zakona o izvršenju i obezbeđenju, a to je jedan od sledećih razloga: 1)ako je obaveza iz rešenja o izvršenju ispunjena;2) ako je odluka na osnovu koje je određeno izvršenje ukinuta, poništena preinačena, stavljena van snage, apsolutno ništava ili je bez pravnog dejstva, odnosno nema svojstvo izvršne isprave;3) ako je poravnanje na osnovu kog je određeno izvršenje poništeno;4) ako nije protekao rok za ispunjenje obaveze ili ako nije nastupio uslov koji je određen izvršnom ispravom;5) ako je protekao rok u kome se po zakonu može predložiti izvršenje;6) ako sud koji je doneo rešenje o izvršenju nije nadležan;7) ako je izvršenje određeno na stvarima i pravima izuzetim od izvršenja, odnosno na kojima je mogućnost izvršenja ograničena.

Dakle,ukoliko je ispunjen neki iz ovih razloga, vi u prigovoru morate to da obrazložite. Pored toga, morate naznačiti u pismenom podnesku kom sudu šaljete prigovor, koji je broj izvršnog predmeta, i naravno, pozvati se na jedan od zakonski navedenih razloga kako bi sud usvojio Vaš prigovor. Pored toga, svoje navode iz prigovora ste dužni da podkrepite odgovarajućim dokazima.

 

Mladi Pro Bono