Moj suprug je pred advokatom napravio i potpisao testament po kojem pravo nasleđa na imovinu ima samo njegov sin iz prvog braka. Testament je potpisao on i dva svedoka u prisustvu advokata, a nije to overio na sudu. Da li je testament pravosnažan ako isti nije potpisan i overen u sudu?

Poštovana,

U našem naslednom pravu postoji više različitih oblika (formi) testamenta i za svaki od njih Zakon o nasleđivanju propisuje uslove koji moraju biti ispunjeni da bi zaveštanje bilo punovažno. Prema Vašim navodima očigledno se radi o pismenom zaveštanju pred svedocima (tzv. alografski testament). Član 85. Zakona o nasleđivanju propisuje sledeće: “Zaveštalac koji zna da čita i piše može zaveštanje sačiniti tako što će pred dva svedoka izjaviti da je već sačinjeno pismeno pročitao, da je to njegova poslednja volja i potom se na pismenu svojeručno potpisati. Svedoci se istovremeno potpisuju na samom zaveštanju, a poželjno je da se naznači njihovo svojstvo svedoka.” Dakle, ako su ovi uslovi ispunjeni testament je punovažan i proizvodiće pravno dejstvo. Više o svim formama testamenta možete naći na sledećem linku: http://www.besplatnapravnapomoc.rs/tekstovi/nasledno-pravo/testamenti-u-srbiji-kako-saciniti-punovazan-testament/  

S poštovanjem,

MLADI PRO BONO