Molim Vas da mi protumacite da li nezaposleni udovac ima pravo na porodicnu penziju ako se ima u vidu sledece: Imao je 51 god. 2006. kada je supruga umrla (dakle, nema pravo po stavu 1 clana 30 Zakona o penzijskom osiguranju) Cerka student, koja prima porodicnu penziju, 2014. puni 26 godina cime gubi pravo na penziju. U stavu 3 clana 30 stoji sledece: 3) ako je, posle smrti bračnog druga, ostalo jedno dete ili više dece koja imaju pravo na porodičnu penziju po tom bračnom drugu, a udovac obavlja roditeljsku dužnost prema toj deci. Udovac koji u toku trajanja prava po tom osnovu postane potpuno nesposoban za rad, zadržava pravo na porodičnu penziju dok postoji ta nesposobnost. Udovac koji u toku trajanja prava na porodičnu penziju stečenog na način iz stava 1. tač. 2) i 3) ovog člana navrši 58 godina života, trajno zadržava pravo na porodičnu penziju. Dakle, zanima me da li ovaj muskarac (star 59 god.) ima pravo da nastavi da prima porodicnu penziju nakon sto cerki istekne to pravo?

Poštovani-a,

Ukoliko je u periodu u kome je ćerka bila korisnik porodične penzije, udovac (tj. njen otac) obavljao roditeljsku dužnost prema njoj i u tom periodu navršio 58 godina života, stiče trajno pravo na porodičnu penziju. Po našem mišljenju, dakle, u ovom slučaju postoji pravo udovca na penziju.  Postoji, međutim, mogućnost da organ koji bude donosio odluku usko tumači “vršenje roditeljske dužnosti” na taj način što bi je izjednačio sa roditeljskim pravom koje prestaje sa navršenom 18 godinom deteta. Ukoliko ovo bude slučaj vi svoje pravo možete ostvariti podnošenjem žalbe na negativno rešenja a konačno i vođenjem upravnog spora po ovom pitanju.

S poštovanjem,

Mladi Pro Bono