Koji su elementi krivičnog dela nasilničko ponašanje i koje mogu biti olakšavajuće okolnosti? Po čemu se to razlikuje od učestvovanja u tuči?

Poštovani,

Krivično delo nasilničko ponašanje iz čl. 344 Krivičnog zakonika Srbije spada u krivična dela protiv javnog reda i mira i sadrži sledeće odredbe:

(1) Ko grubim vređanjem ili zlostavljanjem drugog, vršenjem nasilja prema drugom, izazivanjem tuče ili drskim ili bezobzirnim ponašanjem značajnije ugrožava spokojstvo građana ili teže remeti javni red i mir, kazniće se zatvorom do tri godine.

(2) Ako je delo iz stava 1. ovog člana izvršeno u grupi ili je pri izvršenju dela nekom licu nanesena laka telesna povreda ili je došlo do teškog ponižavanja građana, učinilac će se kazniti zatvorom od šest meseci do pet godina.

Učestvovanje u tuči predstavlja krivično delo iz čl. 123, koje spada u krivična dela protiv života i tela.

Prema tom članu, ko učestvuje u tuči u kojoj je neko lišen života ili je drugom nanesena teška telesna povreda, kazniće se za samo učestvovanje novčanom kaznom ili zatvorom do tri godine.

Kod nasilničkog ponašanja glavni kriterijum predstavlja ugrožavanje određenog javnog interesa –  značajnije ugrožavanje spokojstva građana, teško ponižavanje građana ili teže remećenje javnog reda i mira, kao i činjenica da je to krivično delo sankcionisano isključivo kaznom zatvora, a može se izvršiti i pojedinačno i u grupi.

Učestvovanje u tuči pretpostavlja i izvršenje nekog od krivičnih dela iz korpusa krivičnih dela protiv života i tela (lišenje života, odnosno teška telesna povreda) od strane bilo kog učesnika u tuči. Za ovo krivično delo nije potrebno postojanje bilo kakvog javnog interesa.

Posebno krivično delo predstavlja nasilničko ponašanje na sportskim priredbama, sadržano u čl. 344a:

(1) Ko fizički napadne ili se fizički obračunava sa učesnicima sportske priredbe ili javnog skupa, vrši nasilje ili oštećuje imovinu veće vrednosti prilikom dolaska ili odlaska sa sportske priredbe ili javnog skupa, unese u sportski objekat ili baca na sportski teren, među gledaoce ili učesnike javnog skupa predmete, pirotehnička sredstva ili druge eksplozivne, zapaljive ili škodljive supstance koje mogu da izazovu telesne povrede ili ugroze zdravlje učesnika sportske priredbe ili javnog skupa, neovlašćeno uđe na sportski teren ili deo gledališta namenjen protivničkim navijačima i izazove nasilje, oštećuje sportski objekat, njegovu opremu, uređaje i instalacije, svojim ponašanjem ili parolama na sportskoj priredbi ili javnom skupu izaziva nacionalnu, rasnu, versku ili drugu mržnju ili netrpeljivost zasnovanu na nekom diskriminatornom osnovu usled čega dođe do nasilja ili fizičkog obračuna sa učesnicima, kazniće se zatvorom od šest meseci do pet godina i novčanom kaznom.

(2) Ako je delo iz stava 1. ovog člana izvršeno od strane grupe, učinilac će se kazniti zatvorom od jedne do osam godina.

(3) Kolovođa grupe koja izvrši delo iz stava 1. ovog člana, kazniće se zatvorom od tri do dvanaest godina.

(4) Ako je izvršenjem dela iz stava 1. ovog člana došlo do nereda u kome je nekom licu naneta teška telesna povreda ili je oštećena imovina veće vrednosti, učinilac će se kazniti zatvorom od dve do deset godina.

(5) Službeno ili odgovorno lice koje pri organizovanju sportske priredbe ili javnog skupa ne preduzme mere obezbeđenja kako bi se onemogućio ili sprečio nered, pa usled toga budu ugroženi život ili telo većeg broja ljudi ili imovina veće vrednosti, kazniće se zatvorom od tri meseca do tri godine i novčanom kaznom.

(6) Učiniocu dela iz st. 1. do 4. ovog člana koje je izvršeno na sportskoj priredbi obavezno se izriče mera bezbednosti zabrane prisustvovanja određenim sportskim priredbama.

Mladi Pro Bono