Poštovani, Da li možete da mi objasnite razliku između skraćenog radnog vremena u smislu zaštite od štetnih uslova rada i skraćenog radnog vreme zbog staranja o osobi oštećenoj cerebralnom paralizom? Da li se i u jednom i drugom slučaju ostvaruje pun iznos zarade? Unapred hvala

Poštovani/a,

Zaposlenom koji radi na naročito teškim, napornim i za zdravlje štetnim poslovima, utvrđenim zakonom ili opštim aktom, na kojima i pored primene odgovarajućih mera bezbednosti i zaštite života i zdravlja na radu, sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu postoji povećano štetno dejstvo na zdravlje zaposlenog – skraćuje se radno vreme srazmerno štetnom dejstvu uslova rada na zdravlje i radnu sposobnost zaposlenog, a najviše 10  časova nedeljno (poslovi sa povećanim rizikom). Skraćeno radno vreme utvrđuje se na osnovu stručne analize, u skladu sa zakonom.

Zaposleni koji radi skraćeno radno vreme IMA SVA PRAVA IZ RADNOG ODNOSA KAO DA RADI SA PUNIM RADNIM VREMENOM. (član 52. Zakona o radu Republike Srbije)

Roditelj ili staratelj, odnosno lice koje se stara o osobi oštećenoj cerebralnom paralizom, dečjom paralizom, nekom vrstom plegije ili oboleloj od mišićne distrofije i ostalih teških oboljenja, na osnovu mišljenja nadležnog zdravstvenog organa, može na svoj zahtev da radi sa skraćenim radnim vremenom, ali ne kraćim od polovine punog radnog vremena.

U nekim od ovih slučajeva zaposleni ima pravo na odgovarajuću zaradu, SRAZMERNO VREMENU PROVEDENOM NA RADU, u skladu sa zakonom, opštim aktom i ugovorom o radu. (član 98. Zakona o radu Republike Srbije)

Ukoliko ponovo budete imali neke nedoumice u vezi pravnih pitanja slobodno nas kontaktirajte.

Vaš, Mladi Pro bono