Poštovani, Počinio sam saobraćajni prekršaj iz članova: 330 stav 1 tačka 1, 332 stav 2 tačka 7 i 332 stav 1 tačka 70 Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima (NOVI). Prekršaj sam napravio 02.06.2012. godine. Kada zastareva ovaj slučaj?

Poštovani,

Na osnovu članova 76 i 77 Zakona o prekršajima Republike Srbije: Prekršajni postupak ne može se pokrenuti ako protekne jedna godina od dana kada je prekršaj učinjen. Zastarevanje prekršajnog gonjenja ne teče za vreme za koje se gonjenje ne može preduzeti po zakonu. Zastarevanje se prekida svakom procesnom radnjom nadležnog organa koja se preduzima radi gonjenja učinioca prekršaja. Posle svakog prekida zastarevanje počinje ponovo da teče. Prekršajno gonjenje zastareva u svakom slučaju kad protekne dva puta onoliko vremena koliko se po zakonu traži za zastarelost gonjenja.

Izrečena kazna i zaštitna mera ne mogu se izvršiti ako je od dana pravosnažnosti presude protekla jedna godina. Zastarevanje izvršenja kazne i zaštitne mere počinje od dana pravosnažnosti presude kojom je izrečena kazna odnosno zaštitna mera. Zastarevanje izvršenja kazne i zaštitne mere ne teče za vreme za koje se izvršenje ne može preduzeti po zakonu. Zastarevanje se prekida svakom procesnom radnjom nadležnog organa koja se preduzima radi izvršenja kazne, odnosno zaštitne mere. Posle svakog prekida zastarevanje počinje ponovo da teče. Izvršenje kazne odnosno zaštitne mere zastareva u svakom slučaju kad protekne dva puta onoliko vremena koliko se po zakonu traži za izvršenje kazne, odnosno zaštitne mere.

Ukoliko ponovo budete imali neke nedoumice u vezi pravnih pitanja slobodno nas kontaktirajte.

Vaš, Mladi Pro bono