Poštovanje. Posudio sam novac drugom licu i o tome imam ugovor koji je potpisan, ali nije ovjeren. Ima li ovaj ugovor pravnu snagu, mogu li pokrenuti postupak pred sudom i šta se desava ako sud presudi u moju korist? Na koji način se naplaćuje iznos? Hvala

Poštovani,

Ugovor o  zajmu je konsenzualan ugovor, što znači da pisana forma nije njegov bitni element (nastaje samom saglasnošću volja). Međutim, ugovorne strane mogu odlučiti da ga zaključe u pismenoj formi i tako mu daju formalan karakter, što ste vi učinili i na taj način olakšali dokazivanje njegovog postojanja. Pretpostavljam (iako niste naveli) da se ugovorom o zajmu zajmoprimac obavezao da će pozajmljeni novac vratiti u ugovorenom roku i da on to nije učinio, što znači da je Vaše potraživanje dospelo pa, prema tome, imate pravo da ga naplatite sudskim putem. Dakle, potrebno je da podignete tužbu protiv zajmoprimca kojom ćete zahtevati glavnicu, ali i zateznu kamatu (koja se zaračunava od dana dospelosti, odnosno od dana kada je bio dužan da vam vrati novac). Takođe, možete zahtevati da tuženi snosi troškove postupka.

Takođe, pored ugovora, bilo bi poželjno da u tužbi navedete i druge pismene isprave i svedoke koji su upoznati sa ovim pravnim poslom (ako takvi postoje).

Ako sud presudi u Vašu korist (donese pravnosnažnu i izvršnu odluku), a dužnik i tada dobrovoljno ne izvrši svoju obavezu, stećićete pravo da pokrenete izvršni postupak podnošenjem predloga za izvršenje nadležnom sudu i tako prinudnim putem naplatite svoje potraživanje.

U svakom slučaju, savetujem da, ako ste u mogućnosti, angažujete advokata jer će vam stručna pomoć biti neophodna.

S poštovanjem,

MLADI PRO BONO