Poštovani, moj otac planira da napravi sa bratom ugovor o doživotnom izdržavanju u kome navodi koje su bratovljeve obaveze i šta za to dobija. Takođe taksativno navodi šta dobijamo ja i sestra, bez ugovornih obaveza. Sva tri naslednika brat, sestra i ja smo saglasni sa očevim planom za deobu imovine, ali pošto ćemo jednog dana platiti nasleđe od 2,5% pokušavamo svi zajedno da nađemo neki drugi način kako ne bismo plaćali nasleđe već to nasledili kao naslednici prvog reda. Dogovorili smo se da on ništa ne pravi, a mi jednog dana na sudu se izjasnimo ko šta uzima, međutim rođak nam je rekao da će biti problem jednog dana na sudu jer će sud doneti zakonsko rešenje po kome svako ima trećinu, a mi smo je raspodelili u odnosu 3:1:1 (brat:sestra:ja). Onda bi trebali sestra i ja da se odričemo u korist brata, a to će se tretirati kao poklon pa će ponovo biti poreza na nasledstvo. Šta vi savetujete? Unapred zahvalan

Poštovani,

Nadam se da će dilemu donekle rešiti saznanje da se u Vašem slučaju porez na nasleđe ne plaća. Naime, Zakon o porezu na imovinu, u delu koji se odnosi na porez na nasleđe i poklon, predviđa poresko oslobođenje za naslednike prvog naslednog reda, supružnika i roditelje ostavioca.

Što se tiče poreza koji bi bio dužan da plati Vaš brat, u pitanju je porez na prenos apsolutnih prava, on neće biti u potpunosti oslobođen plaćanja istog, ali imaće pravo na jednu olakšicu. Zakon u čl. 31. st. 1. tač. 6. predviđa da kada se pravo svojine na nepokretnosti prenosi na davaoca doživotnog izdržavanja – supružnika, odnosno lice koje se u odnosu na primaoca izdržavanja nalazi u prvom naslednom redu, porez se ne plaća na deo nepokretnosti koji bi davalac izdržavanja( Vaš brat) po zakonu nasledio u momentu zaključenja ugovora.

U svakom slučaju, Vam preporučujem da zaključe ugovor o doživotnom izdrzavanju, kao što je prvobitno bila ideja, jer tako će se regulisati ne samo imovinska pitanja između vas, već i bitna stavka, a to je izdržavanje i staranje o Vašem ocu. Imovina koja je predmet ugovora na ulazi u zaostavštinu, a ostatak se deli na tri jednaka dela. Vaš brat, se na ostavinskoj raspravi može odreći svog dela u korist Vas i Vaše sestre( ukoliko ugovorom o doživotnom izdržavanju dobije znatno veći deo imovine) i tačno je da se onda primenjuju pravila koja važe za poklon( porez na poklon se plaća u tom slučaju po stopi od 1,5%,  pošto se nalazite u drugom naslednom redu u odnosu na poklonodavca- Vašeg brata).

Druga varijanta jeste da Vaš otac sačini testament, i da tačno precizira Vaše nasledne delove, jer kao što rekoh, porez na nasleđe se u tom slučaju ne plaća.

 

S poštovanjem,

Mladi Pro Bono