Poštovani, Molim Vas da mi kažete kada i kako zastareva krivični postupak tj. istražni postupak za krivično delo iz čl. 350 st. 1 kz za koje je zaprećena kazna zatvora od 10 godina, s obzirom da nikakve izjave, sem u policiji, pod prisilom, nisu date istražnim organima. Da li u tom slučaju može biti podignuta optužnica, da li zakon predviđa zastarivanje istražnog postupka, ako je proteklo određeno vreme, a lice nije dostupno istrazi? Hvala

Poštovani,

 

Za krivično delo iz člana 350. Stav 1, zaprećena je kazna zatvorom do jedne

godine, a za delo iz člana 350. Stav 3 kazna zatvora do 10 godina. Kako nismo

sigurni na šta ste tačno mislili, napisaćemo Vam za oba slučaja.

 

Ako se radi o stavu 1, gde je zaprećena kazna zatvora do 1 godine, zastarelost

krivičnog gonjenja nastupila bi protekom 2 godine od dana izvršenja krivičnog

dela. Ukoliko se ipak radi o delu iz stava 3, za koje je zaprećena kazna

zatvora do 10 godina, krivično gonjenje se ne bi moglo preduzeti kad protekne

deset godina od dana izvršenja krivičnog dela, tj. tada bi nastupila

zastarelost.

 

Zastarelost

se prekida svakom procesnom radnjom koja se preduzima radi otkrivanja krivičnog

dela ili radi otkrivanja i gonjenja učinioca zbog učinjenog krivičnog dela (

što kod Vas jeste slučaj). Svakim prekidom zastarelost počinje ponovo da teče.

Tužilaštvo može podići optužnicu ako smatra da ima dovoljno dokaza, bez obzira

da li je okrivljeni dostupan nadležnim organima.

 

Apsolutna zastarelost krivičnog

gonjenja nastaje u svakom slučaju kad protekne dvostruko vreme koje se po

zakonu traži za relativnu zastarelost krivičnog gonjenja, što je u Vašem slučaju četii

godine, ako je u pitanju delo iz stave 1, odnosno dvadeset godina od izvršenja

krivičnog dela, ako je u pitanju delo iz stava 3.

 

 

 

Vaš Mladi Pro Bono