Poštovanje. Zanima me kolika kazna može da bude za krivično delo krađa, i da li je to sitna krađa? Drugar i ja smo pre skoro dve godine bili u jednom marketu, a pre toga smo se baš napili, vidi se i na kamerama da smo pili pivo. Uzeli smo neku mašinicu koju nismo platili. Zanima me u najgorem slučaju koja kazna može da se izrekne? Prošlo je godinu i po od tada, i sad je stigao poziv. Nikad ranije nismo osuđivani. Unapred hvala.

Poštovani,

Krađa se u našem krivičnom zakonodavstvu kvalifikuje na više načina:

1.Prema čl. 203 Krivičnog zakonika Srbije, ko tuđu pokretnu stvar oduzme drugom u nameri da njenim prisvajanjem sebi ili drugom pribavi protivpravnu imovinsku korist, kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do tri godine.

Učinilac dela krađe (član 203) kazniće se zatvorom od jedne do osam godina, ako je krađa izvršena: obijanjem ili provaljivanjem zatvorenih zgrada, stanova, soba, kasa, ormana ili drugih zatvorenih prostora ili savlađivanjem mehaničkih, elektronskih ili drugih većih prepreka; od strane grupe; na naročito opasan ili naročito drzak način; od strane lica koje je pri sebi imalo kakvo oružje ili opasno oruđe radi napada ili odbrane; za vreme požara, poplave, zemljotresa ili drugog udesa; iskorišćavanjem bespomoćnosti ili drugog teškog stanja nekog lica, kao i ako vrednost ukradenih stvari prelazi iznos od četristopedeset hiljada dinara.

2. Ko je na delu krađe (član 203) zatečen, pa u nameri da ukradenu stvar zadrži, upotrebi silu protiv nekog lica ili pretnju da će neposredno napasti na život ili telo, kazniće se zatvorom od jedne do deset godina (kirivčno delo razbojnička krađa).

Ako vrednost ukradenih stvari prelazi iznos od milion i petsto hiljada dinara, učinilac će se kazniti zatvorom od dve do dvanaest godina. Ako je delo učinjeno od strane grupe ili je nekom licu sa umišljajem nanesena teška telesna povreda, učinilac će se kazniti zatvorom od tri do petnaest godina.

3. Ko upotrebom sile protiv nekog lica ili pretnjom da će neposredno napasti na život ili telo oduzme tuđu pokretnu stvar u nameri da njenim prisvajanjem sebi ili drugom pribavi protivpravnu imovinsku korist, kazniće se zatvorom od dve do deset godina (krivično delo razbojništva).

Ako je delo učinjeno od strane grupe, ili je nekom licu sa umišljajem nanesena teška telesna povreda ili ako vrednost oduzetih stvari prelazi iznos od milion i petsto hiljada dinara, učinilac će se kazniti zatvorom od tri do petnaest godina.

Ako vrednost oduzetih stvari ne prelazi iznos od pet hiljada dinara, a učinilac je išao za tim da pribavi malu imovinsku korist, učinilac će se kazniti zatvorom do tri godine.

4. Ko učini sitnu krađu, kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do šest meseci. Krađa se smatra sitnom, ako vrednost ukradene ili utajene stvari, odnosno šteta prouzrokovana prevarom ne prelazi iznos od pet hiljada dinara, a učinilac je išao za tim da pribavi malu imovinsku korist, odnosno da prouzrokuje malu štetu.

Prilikom izricanja kazne, sud uzima kao olakšavajuću okolnost ukoliko lice nije prethodno osuđivano.

Mladi Pro Bono