Imam 61 godinu, na birou rada sam, nemam uslove za penziju, imam dvoje dece koji rade u Beogradu, da li su deca dužna da me izdržavaju po zakonu Republike Srbije? Hvala.

Poštovani,

Porodični zakon predviđa mogućnost izdržavanja roditelja od strane svoje dece, ukoliko su ispunjeni predviđeni uslovi. U članu 156. pomenutog zakona se kaže:

 (1) Roditelj koji je nesposoban za rad, a nema dovoljno sredstava za izdržavanje, ima pravo na izdržavanje od punoletnog deteta ili drugog krvnog srodnika u pravoj nishodnoj liniji, odnosno od maloletnog deteta koje stiče zaradu ili ima prihode od imovine, srazmerno njegovim mogućnostima.

(2) Nema pravo na izdržavanje roditelj ako bi prihvatanje njegovog zahteva za izdržavanje predstavljalo očiglednu nepravdu za dete odnosno drugog krvnog srodnika.

Postupak u sporu za izdržavanje se pokreće tužbom. Tužbu  za izdržavanje podnosite sudu na čijoj teritoriji imate  prebivalište, odnosno sud na čijoj teritoriji tuženi imaju prebivalište.

 

S poštovanjem,

Mladi Pro Bono