Poštovani, Otac mi je preminuo 2009 godine. Ostavinska rasprava još nije pokrenuta. Da li moja supruga ima ista prava prilikom nasleđivanja kao ja, moja majka i sestra?

Poštovani,

Vaša supruga nije zakonski naslednik Vašeg oca, i prema tome ga ne može naslediti, osim ukoliko testamentom nije određena za naslednika.

Ostavinsku raspravu  po pravilu pokreće nadležni sud po službenoj dužnosti, nakon što sazna za činjenicu smrti, međutim moguće je da i same zainteresovane stranke pokrenu postupak podnošenjem zahteva za pokretanje postupka. On se podnosi sudu na čijioj teritoriji je ostavilac imao prebivalište, ili nepokretnu imovinu. Zahtev treba da sadrži osnovne podatke o ostaviocu i poznatim naslednicima, kao i imovini ostavioca. Potrebno je, uz zahtev, priložiti i određenu dokumentaciju: izvod iz matične knjige umrlih za ostavioca, izvod iz matične knjige rođenih ili venčanih za naslednike i dokaze o vlasništvu za imovinu koja čini zaostavštinu .

 

S poštovanjem,

Mladi Pro Bono