Poštovani, pre više godina, moj otac je postao vlasnik nepokretnosti koja ni dan danas ne moze da se prevede na njegovo ime jer su naslednici umrli ili u inostranstvu. Taj plac je odmah do placa za koji on ima sve papire i ogradjen je kao deo celine. Moje pitanje glasi: Kakvom pravnom procedurom moj otac moze da dobije papire da je to njegovo vlasništvo i kakve dokaze treba da podnese i kom sudu? Da li institucija državine postoji u nasem pravnom sistemu i kako bi po toj osnovi moj otac mogao da dobije pravo vlasništva? Unapred hvala na odgovoru.

Poštovani,

pošto niste naveli na koji način je Vaš otac stekao predmetnu nepokretnost, odnosno da li postoji neka vrsta ugovora ili ne, potrudićemo se da Vam pružimo moguća rešenja za oba slučaja.

Ukoliko postoji ugovor između Vašeg oca i prethodnog vlasnika nepokretnosti, Vaš otac ima mogućnost, s obzirom da ne može da obezbedi saglasnost prethodnog vlasnika za upis prava svojine u katastar nepokretnosti, odnosno zemljišne knjige, da postane vlasnik održajem. Stav 2 člana 28 Zakona o osnovama svojinskopravnih odnosa propisuje: Savestan i zakonit držalac nepokretne stvari, na koju drugi ima pravo svojine, stiče pravo svojine na tu stvar održajem protekom deset godina. Vaš otac je zakonit držalac ukoliko postoji ugovor koji je zaključio sa prethodnim vlasnikom.

Odredba člana 4. Zakona o prometu nepokretnosti („Sl. glasnik RS“, br. 42/98 i 111/2009) propisuje da ugovor o prometu nepokretnosti mora biti zaključen u pismenoj formi, a potpisi ugovarača overeni od strane suda. Ako ti uslovi nisu ispunjeni usmeni ugovor kojim se raspolaže sa nepokretnosti apsolutno je ništav i ne proizvodi pravno dejstvo. U slučaju da ne postoji ugovor koji ispunjava gore navedene uslove koje propisuje Zakon o prometu nepokretnosti, Vaš otac može, ukoliko je savesni držalac, steći pravo svojine na nepokretnosti održajem protekom 20 godine (duplo duži period od onog koji je potreban u slučaju da postoji punovažan ugovor).

Mladi Pro Bono