Poštovani, u braku sam 5 godina imamo ćerkicu od dve i po godine. Još uvek nisam prelomila da li želim razvod ali mi je jako tešto. Interesuje me da li ja mogu sama da odem da podnesem zahtev, kako se dolazi do bračnog savetnika tj da li sudija upućuje na njega ili mi sami tamo idemo, mi smo X godine živeli privatno a sada smo u kući mog oca tj moje babe i dede koju smo zajednički renovirali a imamo i auto koji ja otplaćujem na kredit ali u globalu sve je to zajedničko. Da li ako dete ostaje sa mnom ja imam prava da zadržim više imovine ili se to deli i da li se gleda visina zarade koju su u braku supružnici ostvarivali?

Poštovana,

jedan od načina prestanka braka je i razvod. Razvod braka se može tražiti tužbom za razvod braka (svaki supružnik ima pravo na razvod braka ako su bračni odnosi ozbiljno i trajno poremećeni ili ako se objektivno ne može ostvarivati zajednica života supružnika) ili se supružnici mogu sporazumeti o razvodu braka.

Sporazum o razvodu obavezno sadrži i pismeni sporazum o vršenju roditeljskog prava i pismeni sporazum o deobi zajedničke imovine. Sporazum o vršenju roditeljskog prava može imati oblik sporazuma o zajedničkom vršenju roditeljskog prava ili sporazuma o samostalnom vršenju roditeljskog prava.

Ako dođe do razvoda braka i dete se dodeli na starateljstvo majci (u praksi se u većini slučajeva dodeljuje majci) dete ima pravo da održava lične odnose sa roditeljem sa kojim ne živi.

Sporazumom o zajedničkom vršenju roditeljskog prava roditelji deteta pismeno se saglašavaju da će roditeljska prava i dužnosti obavljati zajednički, međusobnim sporazumevanjem, koje mora biti u najboljem interesu deteta.

Jedan roditelj sam vrši roditeljsko pravo na osnovu odluke suda kada roditelji ne vode zajednički život ako zaključe sporazum o samostalnom vršenju roditeljskog prava i ako sud proceni da je taj sporazum u najboljem interesu deteta.

Sporazum o samostalnom vršenju roditeljskog prava obuhvata sporazum roditelja o poveravanju zajedničkog deteta jednom roditelju, sporazum o visini doprinosa za izdržavanje deteta od drugog roditelja i sporazum o načinu održavanja ličnih odnosa deteta sa drugim roditeljem.

Sporazumom o samostalnom vršenju roditeljskog prava prenosi se vršenje roditeljskog prava na onog roditelja kome je dete povereno. Roditelj koji ne vrši neposredno roditeljsko pravo (npr. otac ukoliko je dete povereno majci sporazumom) ima pravo i dužnost da izdržava dete, da sa detetom održava lične odnose i da o pitanjima koja bitno utiču na život deteta odlučuje zajednički i sporazumno sa onim roditeljem koji vrši neposredno roditeljsko pravo, odn. roditeljem kojem je povereno dete.

Pitanjima koja bitno utiču na život deteta (ona koja su pomenuta i u Porodičnom zakonu u čl. 78), smatraju se naročito: obrazovanje deteta, preduzimanje većih medicinskih zahvata nad detetom, promena prebivališta deteta i raspolaganje imovinom deteta velike vrednosti.

Maloletno dete ima pravo na izdržavanje od roditelja. Tako da su u obavezi da dete izdržavaju oba roditelja podjednako, kako onaj roditelj kome je dete neposredno povereno na staranje, tako i onaj koji se neposrdno ne stara o detetu odn. ne vrši neposredno roditeljska prava.

Izdržavanje se određuje prema potrebama poverioca i mogućnostima dužnika izdržavanja, pri čemu se vodi računa o minimalnoj sumi izdržavanja.

Poverilac izdržavanja (dete, odn. majka kao njegov zakonski zastupnik odn. otac ako on vrši neposredno roditeljsko pravo nad detetom) može po svom izboru zahtevati da visina izdržavanja bude određena u fiksnom mesečnom novčanom iznosu ili u procentu od redovnih mesečnih novčanih primanja dužnika izdržavanja.

Ako se visina izdržavanja određuje u procentu od redovnih mesečnih novčanih primanja dužnika izdržavanja (zarada, naknada zarade, penzija, autorski honorar itd.), visina izdržavanja, po pravilu, ne može biti manja od 15% niti veća od 50% redovnih mesečnih novčanih primanja dužnika izdržavanja umanjenih za poreze i doprinose za obavezno socijalno osiguranje.

Ako je poverilac izdržavanja dete, visina izdržavanja treba da omogući najmanje takav nivo životnog standarda za dete kakav uživa roditelj dužnik izdržavanja.

Što se tiče imovine supružnika ona može biti u režimu posebne imovine ili režimu zajedničke imovine supružnika.

Imovina koju je supružnik stekao pre sklapanja braka predstavlja njegovu posebnu imovinu.

Imovina koju je supružnik stekao u toku trajanja braka deobom zajedničke imovine odnosno nasleđem, poklonom ili drugim pravnim poslom kojim se pribavljaju isključivo prava predstavlja njegovu posebnu imovinu.

Imovina koju su supružnici stekli radom u toku trajanja zajednice života u braku predstavlja njihovu zajedničku imovinu.

Zajedničkom imovinom supružnici upravljaju i raspolažu zajednički i sporazumno.

Deobom zajedničke imovine, smatra se utvrđivanje suvlasničkog odnosno supoverilačkog udela svakog supružnika u zajedničkoj imovini. Deoba zajedničke imovine može se vršiti za vreme trajanja braka i posle njegovog prestanka.

Supružnici mogu zaključiti sporazum o deobi zajedničke imovine (sporazumna deoba). Ako supružnici ne mogu da se sporazumeju o deobi zajedničke imovine, deobu zajedničke imovine vrši sud (sudska deoba).

Prilikom sudske deobe pretpostavlja se da su udeli supružnika u zajedničkoj imovini jednaki.

Veći udeo jednog supružnika u sticanju zajedničke imovine zavisi od njegovih ostvarenih prihoda, vođenja poslova u domaćinstvu, staranja o deci, staranja o imovini te drugih okolnosti od značaja za održavanje ili uvećanje vrednosti zajedničke imovine.

Veći udeo u sticanju zajedničke imovine utvrđuje se u istoj srazmeri za sva prava i obaveze u trenutku prestanka zajednice života u braku.

Veći udeo jednog supružnika u sticanju pojedinog prava iz zajedničke imovine može se utvrditi samo ako je to pravo ekonomski samostalno u odnosu na ostala prava iz zajedničke imovine, a supružnik je u sticanju tog prava učestvovao i prihodima od svoje posebne imovine.

Stvari namenjene detetu pripadaju u isključivu svojinu supružniku koji vrši roditeljsko pravo bez uračunavanja u njegov udeo.

Stvari za ličnu upotrebu jednog supružnika pripadaju mu u isključivu svojinu bez uračunavanja u njegov udeo ako njihova vrednost nije nesrazmerno velika u odnosu na vrednost zajedničke imovine i vrednost stvari za ličnu upotrebu drugog supružnika.

Predmeti domaćinstva na kojima jedan supružnik nakon prestanka zajednice života u braku ima državinu u trajanju od najmanje tri godine pripadaju mu u isključivu svojinu sa uračunavanjem u njegov udeo.

Saša Milosavljević,
dipl. pravnik