Krivično Pravo

Osudjen sam 201X. godine na kaznu zatvora u trajanju od 13 meseci donosenjem amnestije kazna je smanjena na 9 meseci za delo pokusaj ubistva u prekoracenje samoodbrane kada zastareva ovaj slucaj? Hvala

Poštovani, odgovor na Vaše pitanje nalazi se u članu 105. Stav 6. kao i u članu 107. Stav 2. Krivičnog Zakonika ("Sl. glasnik RS", br. 85/2005, 88/2005 - ispr., 107/2005 - ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012 i 104/2013, dalje: KZ). Dakle, prema čl. 105. st. 6. i 7. KZ izrečena kazna ne može se izvršiti kad protekne tri godine od osude na Pročitaj više

Pozdrav Imam krivicnu prijavu za pokusaj prevare. E sad iz suda sam primio poziv da se javim na saslušanje. Na pozivu piše ,, Okrivljeni za prevaru u pokušaju čl.208. st.1 u vezi čl 30 krivičnog zakonika. Mene interesuje šta taj član 30 konkretno znači , našao sam ga u zakoniku ali mi nije jasno njegovo znacenje. Unapred zahvalan

Poštovani, Član 30 Krivičnog zakonika glasi: “(1) Ko sa umišljajem započne izvršenje krivičnog dela, ali ga ne dovrši, kazniće se za pokušaj krivičnog dela za koje se po zakonu može izreći kazna zatvora od pet godina ili teža kazna, a za pokušaj drugog krivičnog dela samo kad zakon izričito propisuje kažnjavanje i za pokušaj. Pročitaj više

Već dve godine provodim po sudovima zbog alimentacije za dete koju otac ne plaća. Trenutni dug je oko XXXXXX dinara, on se ne odaziva na pozive suda ili jednostavno mu poziv nije ni uručen. Svoju imovinu je prepisao na druge, kafić na ženu, auto na sestru… Ne znam šta mogu da uradim, imam advokata ali sve je uzalud jer se on ne pojavljuje, čak ga je policija tražila ali ništa od toga. Plašim se da nećemo ni moći da naplatimo taj dug. Molim vas recite mi da li postoji neki način da se to naplati?

Poštovana, Analizirali smo Vaše pitanje i molimo da primetite kao što sledi: 1) Otac deteta ne može izbegavanjem sudskih poziva da večno odugovlači utvrđivanje obaveze izdržavanja deteta ili naplatu tako nastalog duga. Ovo je onemogućeno kroz niz pravila parničnog postupka. Pre svega, izbegavanjem poziva ne može da se spreči njegovo Pročitaj više

Imam jedno pitanje za Vas. Da li i koliko je vremena potrebno da zastari kazna za parkiranje iz zona. Imam ih više? Unapred hvala.

Poštovana, Kazne za nepropisno parkiranje predstavljaju kazne za izvršene prekršaje, saglasno članu 62. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima („Službeni Glasnik Republike Srbije“, broj 41/2009, 53/2010, 101/2011 i 32/2013 – odluka Ustavnog Suda). Članom 77. Zakona o prekršajima („Službeni Glasnik Republike Srbije“, broj Pročitaj više

Osuđen sam 2003. godine na 3 meseca zatvora za laku krađu. Odležao sam 2004. kaznu. Da li mogu raditi u državnim ili javnim firmama? U oglasu pise: uverenje dа kаndidаt nije osuđivаn nа krivično delo nа bezuslovnu kаznu zаtvorа od nаjmаnje 6 meseci ili zа kаžnjeno delo koje gа čini nepodobnim zа obаvljаnje poslova u držаvnom orgаnu. Da li se odnosi ovo na mene? Nisam imao nijedno više krivicno delo.

Poštovani, Odgovor na Vaše pitanje je regulisan Glavom devetom Krivičnog zakonika ("Sl. glasnik RS", br. 85/2005, 88/2005 - ispr., 107/2005 - ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012 i 104/2013) koja se odnosi na rehabilitaciju osuđenih lica. U Članu 97. se kaže da se rehabilitacijom briše osuda i prestaju sve njene pravne posledice, a osuđeni Pročitaj više

Zanima me da li je krivično delo širenje neistinosti o mojim roditeljima već duže vreme u naselju i da li su roditelji tih osoba odgovorni ako maloletnik širi neistinu koju čak nije ni proverio? Zamolio bih vas za savet u vezi sa tim.

Poštovani, Ovo što ste naveli može predstavljati neko od krivičnih dela protiv časti i ugleda (Glava sedamnaesta Krivičnog zakonika, “Službeni glasnik Republike Srbije” br. 85/2005, 107/2005, 72/2009, 111/2009, 121/2012 i 104/2013). U zavisnosti od toga na šta se odnose neistine koje pominjete, može se raditi o krivičnom delu uvrede Pročitaj više

Da li se zatvorenicima, kojima je data amnestija, uslovni otpust računa na prvobitni ili na preostali deo kazne?

Poštovani, Prvo da Vam pojasnimo pravne institute uslovni otpust i amnestiju. Uslovni otpust je institut Opšteg dela Krivičnog prava i sud pravo na uslovni otpust izvodi iz razloga propisanih zakonom. Za razliku od uslovnog otpusta, amnestija se predviđa „jednokratnim zakonom“ za lica koja u trenutku njegovog stupanja na snagu ispunjavaju Pročitaj više

Maloletan sam i sinoć me je interventna uhvatila sa marihuanom. Od informacija sam dao samo ime, prezime i znaju u koju sam školu išao, to je sve snimljeno na diktafonu gde sam i priznao. Da li mogu da podignu neku prijavu? Ovo mi je prvi problem sa policijom. I da napomenem da ništa nisu zadržali od toga što su našli. Unapred hvala.

Poštovani, Krivični zakonik Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 85/2005, 88/2005 - ispr., 107/2005 - ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012 i 104/2013) u čl. 246. predviđa sledeće: Ko neovlašćeno drži u manjoj količini za sopstvenu upotrebu supstance ili preparate koji su proglašeni za opojne droge, kazniće se novčanom kaznom ili Pročitaj više