Zastarelost

Zdravo. Ako nekoga treba da osude na 3 godine zbog clana 246. Krivičnog zakonika, koliko treba da bi ta kazna zastarela s obzirom da nije doneta presuda. Ali sigurno ce biti minimalna kazna koja je 3 godine.

Poštovani,rok zastarelosti za izvršenje kazne predviđen je članom 105. Krivičnog zakonika ("Sl. glasnik RS", br. 85/2005, 88/2005 - ispr., 107/2005 - ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013 i 108/2014) i za dela za koja se može izreći kazna zatvora preko tri godine (što je Vaš slučaj), zastarelost nastupa u roku od 5 godina od Pročitaj više

Poštovani, zanima me kada i kako zastareva delo urađeno pre više od 10 godina? U pitanju je teška krađa. Još se vodi postupak i nije rešeno ništa. Koliko je vremena potrebno da sve to zastari i kako?

Poštovani,Zastarelost u krivičnom pravu predstavlja gubitak prava državnih organa da vode krivični postupak, izreknu i izvrše krivičnu sankciju prema učiniocu krivično dela, usled proteka određenog vremenskog perioda od izvršenja krivičnog dela. Naš pravo poznaje dva oblika zastarelosti – zastarelost krivičnog gonjenja i zastarelost Pročitaj više

Poštovani, po rešenju iz Xgodine, proglašen sam krivim jer sam udario jednog čoveka. Kazna je izrečena u visini od Xdinara i da platim sudske troškove. Od tada je prošlo skoro Xgodina. Nadam se zastarevanju. Da li je to moguće i kada? Unapred zahvalan.

Poštovani, Na osnovu Krivičnog zakonika ("Sl. glasnik RS", br. 85/2005, 88/2005 - ispr., 107/2005 - ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013 i 108/2014), prema članu 105 koji se odnosi na zastarelost izvršenja kazne, stav 7 kaze da se izrečena kazna ne može izvršiti kad protekne dve godine od osude na kaznu zatvora do jedne godine, na Pročitaj više

Poštovani, zanima me za koliko zastareva sudska poternica za član 204?

Poštovani, Na osnovu Krivičnog zakonika ("Sl. glasnik RS", br. 85/2005, 88/2005 - ispr., 107/2005 - ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013 i 108/2014), a prema članu 103, stav 6, krivično gonjenje se ne može preduzeti kada protekne tri godine od izvršenja krivičnog dela za koje se po zakonu može izreći kazna zatvora preko jedne Pročitaj više

Poštovani, molim Vas da mi odgovorite koliko vremena je potrebno za apsolutnu zastarelost za kaznu zatvora od tri godine? Pravnosnažnost je bila 25.02.2014. godine. Unapred zahvalan

Poštovani, Prema Krivičnom zakoniku ("Sl. glasnik RS", br. 85/2005, 88/2005 - ispr., 107/2005 - ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013 i 108/2014) na osnovu čl. 105 i 107, izrečena kazna se ne može izvršiti kada protekne tri godine od osude na kaznu zatvora preko jedne godine (radi se o relativnoj zastarelosti). Apsolutna zastarelost Pročitaj više

Poštovani molio bih Vas da mi odgovorite na sl. pitanje: protiv mene je podnesena krivična prijava za napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti član 323 stav 3 u vezi sa stavom 1. Suđenje zadnje je bilo 2009. godine i od tada nijednog suđenja nije bilo, navodno ne mogu da nađu svedoke na navedenim adresama. Možete li mi reći kada nastupa apsolutna a kada relativna zastarelost krivičnog gonjenja? Unapred hvala

Poštovani, Za krivično delo o kojem govorimo propisana je kazna od 1 do 8 godina. Tzv. relativna zastarelost, prema članu 103, stav 4, Krivičnog zakonika, koji uređuje zastarelost, nastupa za 10 godina od dana izvršenja dela, jer je to vreme predviđeno za krivična dela za koja je zaprećena kazna preko 5 godina zatvora. Član 104, stav 6, Pročitaj više

Pitanje: Osuđen sam za krivično delo krađa struje, na X meseci uslovno X dana, u januaru 2008. sada sam dobio da platim troškove sudskog postupka i paušala, molim vas, za koliko nastupa zastara ? Da li moram da platim? Nisam zaposlen, na birou sam vec 14god. ove god. stičem pravo na penziju. Hvala.

Poštovani, Sudske troškove je regulisao Zakon o sudskim taksama("Sl. glasnik RS", br. 28/94, 53/95, 16/97, 34/2001 -dr. zakon, 9/2002, 29/2004, 61/2005, 116/2008 -dr. zakon, 31/2009, 101/2011, 93/2012 i 93/2014). Tako, u članu 8. pomenutog zakona se navodi: Naplata takse zastareva u roku od tri godine po isteku kalendarske godine u kojoj je Pročitaj više

Koliko je potrebno da zastari kazna od 3 god i 2 meseca koja je pravosnažna od septembra 20XX, potvrđena od apelacionog suda. Poziv za izvršavanje kazne zatvora stoji od polovine decembra 20XX? Hvala unapred.

Poštovana, Krivični zakonik u članu 105. predviđa da se izrečena kazna ne može izvršiti kad protekne pet godina od osude na kaznu zatvora preko tri godine. Zastarelost izvršenja kazne počinje od dana kad je presuda kojom je kazna izrečena postala pravosnažna, a prekida se svakom radnjom nadležnog organa koja se preduzima radi Pročitaj više

Imam novčanu kaznu da platim koja iznosi XXXX dinara, navodilo se nasilničko ponašanje, naravno nisam kriv ali kao da jesam kad sud donese odluku da sam kriv, pa me zanima je l’ to realno i kako ja to da izbegnem, pomozite mi. Da li zastareva, nije normalno i nije lako doživeti da Vas osude, a ja sam napadnut. Unapred zahvalan

Poštovani, Krivični zakonik ("Sl. glasnik RS", br. 85/2005, 88/2005 - ispr., 107/2005 - ispr., 72/2009, 111/2009,121/2012, 104/2013 i 108/2014) Član 51: (1) U presudi se određuje rok plaćanja novčane kazne koji ne može biti kraći od petnaest dana niti duži od tri meseca. U opravdanim slučajevima sud može dozvoliti da osuđeni plati Pročitaj više

Poštovani, napravio sam saobraćajni prekršaj XX.XX.20XX, bio sam na suđenju XX.XX.20XX. Kazna mi još nije uručena jer trenutno ne živim na prijavljenoj adresi. Koliko treba da zastari? Hvala

Poštovani, Dostavljanje odluke suda vrši se na adresu na kojoj je lice prijavljeno ili koju je saopštilo nadležnom organu. Međutim, ako dostava ne uspe, jer se na adresi gde dostavljanje treba izvršiti niko ne zatekne, ostaviće se u poštanskom sandučetu ili pribaviti na vrata obaveštenja da lice kome je pismeno upućeno treba da ga Pročitaj više