Ostavinski postupak

Koliko koštaju takse za prenos imovine nasleđivanjem?

Poštovana, Paušalna taksa u postupku za raspravljanje zaostavštine uređena je Zakonom o sudskim taksama (“Službeni glasnik RS”, broj 28/94,…,93/2012; nalazi se pod tarifnim brojem 7). Obaveza plaćanja ove takse postoji samo ako je ostavinski postupak završen donošenjem rešenja o nasleđivanju. Paušalna taksa plaća se kada Pročitaj više

Poštovani, Nakon očeve smrti majka i ja smo izvrsili ostavinski postupak u kome sam se ja odrekao u ime majke. U međuvremenu smo imali konflikt u vezi te nekretnine koju smo nameravali da prodamo. Interesuje me da li ja mogu da blokiram prodaju kuće od strane majke trećem licu? Da li ja imam neko pravo na tu kuću s obzirom da sam se odrekao, kao što sam već napomenuo? Hvala unapred

Poštovani, Prilikom analize Vašeg pitanja imali smo u vidu Zakon o nasleđivanju ("Sl. glasnik RS", br. 46/95 i 101/2003 - odluka USRS). Odricanje u korist određenog naslednika smatra se izjavom o prijemu nasleđa uz istovremeno ustupanje naslednog dela. Po prijemu ustupljenog dela na odnose između ustupioca i prijemnika primenjuju se Pročitaj više

Moj problem je sledeći: Otac mi je preminuo pre 5 godina, i to sam sad saznao. Niko mi nije javio ni da je umro, ništa. Sa mojom majkom nije bio venčan, ali me je priznao. Imam sestru po ocu, koja zna za mene ali nismo bili u dobrim odnosima. Interesuje me, ako je bila ostavinska rasprava zašto me niko nije pozvao? I da li imam posle toliko vremena pravo na nužni deo? Hvala!

Poštovani, Prilikom analize Vašeg pitanja imali smo u vidu Zakon o nasleđivanju ("Sl. glasnik RS", br. 46/95 i 101/2003 - odluka USRS) i Zakon o osnovama svojinskopravnih odnosa  ("Sl. list SFRJ", br. 6/80 i 36/90, "Sl. list SRJ", br. 29/96 i "Sl. glasnik RS", br. 115/2005 - dr. zakon) Pravo naslednika na zaostavštinu ne zastareva. Pročitaj više

Poštovani, Rođena sestra mog pokojnog oca iza sebe ima 2 naslednice, odnosno samo ćerke mog pokojnog oca. Ostavinska rasprava je završena, rešenja su pravosnažna. Meni sada nije jasno u kom smo mi naslednom redu u odnosu na tetku i dali plaćamo neke poreze na nasleđe? Pokušala sam da podnesem poresku prijavu PPI ali me je Poreska uprava odbila uz zahtev da i druga naslednica podnesa prijavu. Veoma zahvalna!

Poštovana, Na osnovu člana 13. Zakona o nasleđivanju ("Sl. glasnik RS", br. 46/95 i 101/2003 - odluka USRS) Vi i Vaša sestra pripadate drugom naslednom redu u odnosu na Vašu tetku. Dalje, shodno članu 19. Zakona o porezima na imovinu ("Sl. glasnik RS", br. 26/2001, "Sl. list SRJ", br. 42/2002 - odluka SUS i "Sl. glasnik RS", br. 80/2002, Pročitaj više

U pitanju je restitucija. Jedini sam živi potomak svog dede-ujaka, tj. brata od tetke moje bake. Da li takvo srodstvo uopšte ima pravo na nasledstvo u procesu restitucije?

Prema čl. 5 ZAKONA O VRAĆANJU ODUZETE IMOVINE I OBEŠTEĆENJU (‘’Sl glasnik RS’’ br. 72/ 2011) pravo na vraćanje oduzete imovine imaju bivši vlasnici, a u slučaju njegove smrti ili proglašenju umrlim- njegovi zakonski naslednici utvrđeni u skladu sa propisima koji uređuju nasleđivanje u Republici Srbiji i sa odredbama ovog Pročitaj više

Poštovani, da li se ostavina za naknadno pronađenu imovinu plaća? Hvala unapred

Poštovani, Kako u Vašem slučaju već postoji rešenje suda kojim je imovina raspodeljena naslednicima, tako se i imovina koja je naknadno pronađena raspoređuje na način kao i u prvobitnom rešenju - član 128. Zakona u vanparničnom postupku ("Sl. glasnik SRS", br. 25/82 i 48/88 i "Sl. glasnik RS", br. 46/95 - dr. zakon, 18/2005 - dr. Pročitaj više

Moji roditelji su razvedeni, a moj otac živi za sada u vanbračnoj zajednici. Zanima me koja su moja prava u vezi sa njegovom imovinom nakon njegove smrti ukoliko oni sklope brak ili ako ga ne sklope, i da li ću izgubiti pravo na nasledstvo ukoliko joj on za života prepiše stan (u vidu poklona, testamenta i sl.), ili ukoliko je ona potpisala ugovor o njegovom doživotnom izdržavanju?

Poštovani, shodno Zakonu o nasledjivanju (Sl. Glasnik Rs, br.46/95 i 101/2003-odluka USRS) članu 9, posle smrti Vašeg oca celokupna njegova zaostavština (imovina) će se podeliti na jednake delove između njegove dece i njegovog bračnog druga u trenutku smrti. To znači da ukoliko on ne sklopi brak sa ženom sa kojom živi u vanbračnoj Pročitaj više

Kao naslednik prvog reda, dobila sam poziv za ostavinsku raspravu nakon smrti moje babe. Naslednici prvog reda su moj stric (mlađi sin pokojne), ja, moja sestra i majka (ćerke i supruga starijeg sina pokojne, koji je takođe preminuo). Nismo se pojavile na zakazanom ročištu, jer je u pozivu pisalo da nismo u obavezi da se pojavimo. Međutim, nakon toga su nam stigli pozivi gde nam se nalaže da se pojavimo na sudu. Otišla sam do pisarnice suda da pogledam predmet i videla sledeće. Podnosilac za ostavinsku raspravu je moj stric. Baba je napisala testament u kojem navodi da svu svoju pokretnu i nepokretnu imovinu ostavlja svom mlađem sinu (mom stricu), jer je za života mog oca, njenog starijeg sina, njemu dala, pa je taksativno navela šta mu je sve dala (pola je neistina, ali nemam pisanih tragova kojima to mogu da dokažem), čime smatra da je nas kao njegovu decu zbrinula i da sve što iza nje ostaje ostavlja mlađem sinu. Takođe je sa mlađim sinom napravila i ugovor o doživotnom izdržavanju. Moja majka (supruga strijeg sina) nije ni pomenuta u testamentu. Kao razlog pozivanja sudija navodi: nedostatak procesniih pretpostavki. Molim Vas da mi kažete da li smo u obavezi da se pojavimo na sledećem ročištu i da li imamo pravo na nužni deo?

Poštovana, Svakako niste u zakonskoj obavezi da se pozivu suda odazovete. Prisustvo pozvanih lica nije bitna procesna pretpostavka i postupak može da se vodi i okonča bez Vašeg prisustva. Pošto kažete je iza Vaše babe ostao testament i da postoji ugovor o doživotnom izdržavanju, a s obzirom da oba dokumenta idu u korist Vašeg strica Pročitaj više