Ugovor o doživotnom izdržavanju

U parničnom postupku, koji je vezan za starateljstvo između mene i mog bivšeg supruga, kao dokaz da poseduje imovinu podneo je ugovor o doživotnom izdržavanju, koji je sklopio sa svojom majkom, po kom je on naslednik porodične kuće. Ugovor nije overen u sudu, već samo potpisan od strane davaoca i primaoca izdržavanja i pečat advokata. Interesuje me da li je kao dokaz validan, jer sam u zakonu pročitala da takvi ugovori moraju biti overeni u sudu?

Poštovana, Da bi ugovor o doživotnom izdržavanju bio punovažan mora biti sastavljen u pismenom obliku i overen od strane suda,  inače ne proizvodi pravno dejstvo, odnosno ništav je. To predviđa član 195. Zakona o nasleđivanju Republike Srbije (˝Sl. glasnik RS˝, br. 46/95 i 101/2003 – oluka USRS). Prema tome taj ugovor nije validan Pročitaj više

Poštovani, sestra i ja smo sklopile ugovor o doživotnom izdržavanju sa tetkom koja nema svoju porodicu. Stan se nalazio u X pa pošto je tetka prošle godine polomila kuk i sada je polupokretna bila je prinuđena da proda taj stan zbog udaljenosti i da kupi drugi stan u X, bliže nama zbog svakodnevnog obilaženja. PITANJE-DA LI JE POTREBNO DA SKLOPIMO NOVI UGOVOR O DOŽIVOTNOM IZDRŽAVANJU SA TETKOM ILI STARI VAŽI BEZ OBZIRA ŠTO JE NEPOKRETNOST PRODATA I KUPLJENA NOVA. HVALA, POZDRAV

Poštovana, U  članu 194. Zakona o nasledjivanju („Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 46/95 i 101/2003 - odluka USRS) dat je pravni pojam ugovora od doživotnom izdržavanju: “Ugovorom o doživotnom izdržavanju obavezuje se primalac izdržavanja da se posle njegove smrti na davaoca izdržavanja prenese svojina tačno određenih Pročitaj više

Moji roditelji su razvedeni, a moj otac živi za sada u vanbračnoj zajednici. Zanima me koja su moja prava u vezi sa njegovom imovinom nakon njegove smrti ukoliko oni sklope brak ili ako ga ne sklope, i da li ću izgubiti pravo na nasledstvo ukoliko joj on za života prepiše stan (u vidu poklona, testamenta i sl.), ili ukoliko je ona potpisala ugovor o njegovom doživotnom izdržavanju?

Poštovani, shodno Zakonu o nasledjivanju (Sl. Glasnik Rs, br.46/95 i 101/2003-odluka USRS) članu 9, posle smrti Vašeg oca celokupna njegova zaostavština (imovina) će se podeliti na jednake delove između njegove dece i njegovog bračnog druga u trenutku smrti. To znači da ukoliko on ne sklopi brak sa ženom sa kojom živi u vanbračnoj Pročitaj više

Poštovani, majka želi da mi pokloni nekretninu. Molim Vas da mi odgovorite kako treba da glasi ugovor o poklonu po članovima, jer želimo da ugovor bude neoboriv na ostavini posle njene smrti. Takođe, i ja da budem u obavezi o njoj da pazim i brinem do kraja života, da sam ja odmah po sklapanju ugovora vlasnik nepokretnosti. Ali, dok je ona živa može uživati u njoj, da je po potrebi, jer je lošijeg zdravstvenog stanja, mogu dovesti da živi kod mene, i da sam u obavezi da je sahranim. Unapred zahvalni.

Poštovani, Vaša majka i Vi možete zaključiti ugovor o poklonu, ali u Vašem slučaju, postoji mogućnost da zaključite ugovor o doživotnom izdržavanju. Naime, ugovorom o doživotnom izdržavanju, primalac izdržavanja (Vaša majka) se obavezuje da se posle njegove smrti na davaoca izdržavanja (na Vas u Vašem slučaju) prenese svojina Pročitaj više

Intresuje me kako bih mogao pokloniti imovinu deci, da se prepise na njih, ali uz uslov da me izdržavaju i vode računa o meni dok sam živ i da tu imovinu ne mogu otuđiti bez moje saglasnosti, a u slučaju da ne budem zadovoljan sa njihovom brigom o meni i izdržavanjem da li mogu poništiti taj ugovor i vratiti imovinu u moje vlasnistvo? Hvala.

Poštovani, Vaša deca i Vi možete sklopiti ugovor o ustupanju i raspodeli imovine za života i u njemu uneti odredbu kojom zadržavate pravo uživanja na ustupljenim dobrima, ugovarate rentu, doživotno izdržavanje ili neku drugu naknadu (član 188. stav 1. Zakona o nasleđivanju, “Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 46/95 i Pročitaj više

Šta je potrebno uraditi da bi imovina izdržavanog lica prešla na ime izdržavaoca po osnovu ugovora o doživotnom izdržavanju?

Poštovani/a, Davalac izdržavanja stiče svojinu na predmetima ugovora u trenutku smrti primaoca izdržavanja. Međutim, ovo je samo osnov sticanja prava svojine. Potrebno je da u Katastru nepokretnosti upišete Vaše pravo svojine na nepokretnostima koje su bile predmet ugovora, jer upis u Katastar nepokretnosti ima konstitutivno dejstvo u Pročitaj više

Da li je moguće zaključiti ugovor o doživotnom izdržavanju, bez overe u sudu, sačinjen u prisustvu svedoka?

Poštovani, Zakon o nasleđivanju ("Sl. glasnik RS", br. 46/95 i 101/2003 - odluka USRS) je propisao u članu 195 oblik u kojem ugovor o doživotnom izdržavanju mora biti zaključen: ugovor o doživotnom izdržavanju mora biti zaključen u pismenom obliku i overen od sudije koji je dužan da pre overe pročita strankama ugovor i primaoca Pročitaj više

Poštovani, kako mogu da ostavim sinu nepokretnu imovinu, a da nema više niko drugi pravo na tu imovinu?

Poštovani, Prema članu 2. Zakona o nasleđivanju (“Službeni glasnik RS“, br.46/95 i 101/2003-odluka USRS) naslediti se može putem zakona i putem zaveštanja (testamenta). S obzirom da po članu 9. ZON prvi nasledni red čine ostaviočevi potomci i njegov bračni drug, ukoliko nemate bračnog druga niti više potomaka, Vaš sin će jedini Pročitaj više