Ugovor o doživotnom izdržavanju

Poštovani, već 15 godina živim u vanbračnoj zajednici sa čovekom koji iz prvog braka ima sina. On sa majkom i očuhom živi u Kanadi, moj muž sve ove godine uredno plaća alimentaciju, a njegov sin ne želi ni da ga čuje. Zbog svega toga, on želi da svoju imovinu, tj. stan koji je kupio, ostavi meni a ne sinu. Koji je najbolji način da se to uradi, a da jednoga dana nemam problema sa njegovim sinom?

Poštovana, Kako Vas, kao vanbračnog partnera Zakon o nasleđivanju ne vidi kao zakonskog naslednika, postoje dva načina da nasledite Vašeg partnera. Prvi jeste putem testamenta. U istom testamentu u kom bi Vas proglasio naslednikom, Vaš partner bi morao jasno i nedvosmisleno, shodno članu 61, Zakona o nasleđivanju  ("Sl. glasnik Pročitaj više

Tetka je dobila od svog oca stan kao doživotno izdržavanje, a mi deca od drugog sina ništa. Da li imamo pravo na nužni deo i kako da pokrenemo postupak za dobijanje nužnog dela?

Poštovani, Ugovorom o doživotnom izdržavanju obavezuje se primalac izdržavanja da se posle njegove smrti na davaoca izdržavanja prenese svojina tačno određenih stvari ili kakva druga prava, a davalac izdržavanja se obavezuje da ga, kao naknadu za to, izdržava i da se brine o njemu do kraja njegovog života i da ga posle smrti sahrani. Pročitaj više

Poštovani, interesuje me sledeće, da li primalac izdržavanja pored postojećeg ugovora o doživotnom izdržavanju može da zaključi ugovor o doživotnom izdržavanju sa nekim drugim licem kojim je obuhvaćena imovina koja je predmet prvog ugovora o doživotnom izdržavanju bez raskida prvog ugovora? Ako može, da li je prvi ugovor važeći (jači po pravnoj snazi)? Unapred se zahvaljujem.

Poštovani,   Ugovor o doživotnom izdržavanju je strogo formalni pravni posao i sastoji se iz pismenog zaključenja ugovora i overe od strane sudije, što govori o njegovoj važnosti. Zakon navodi  kao isključivu obavezu sudije samo njegovo upozorenje primaocu izdržavanja da ta imovina ne ulazi u njegovu zaostavštinu i da se njome ne Pročitaj više

Poštovani, sklopio sam ugovor o doživotnom izdržavanju sa svojim dedom i babom po ocu jer mi je otac umro. Da bi celokupna imovina posle dedine smrti prešla na moje ime osim jedne parcele koju je deda poklonio svojoj ćerki da se ne bi mešala u ostavinskom postupku. Interesuje me da li mogu da imam nekih problema od strane tetke i njenih sinova i koliki je porez koji ću da platim po prenosu imovine? I kakvi bi bili uslovi što se poreza tiče kada bi deda i ja sklopili ugovor o poklonu?

Poštovani, U prvi nasledni red ulaze ostaviočevi potomci i njegov bračni drug. Ostaviočeva deca i bračni drug nasleđuju na jednake delove(polovinu bračni drug, polovinu deca). Ukoliko nemate braće ili sestara, po pravu predstavljanja nasleđujete deo koji bi pripao vašem ocu da je živ, kao pripadnik prvog naslednog reda. Prema članu Pročitaj više

U parničnom postupku, koji je vezan za starateljstvo između mene i mog bivšeg supruga, kao dokaz da poseduje imovinu podneo je ugovor o doživotnom izdržavanju, koji je sklopio sa svojom majkom, po kom je on naslednik porodične kuće. Ugovor nije overen u sudu, već samo potpisan od strane davaoca i primaoca izdržavanja i pečat advokata. Interesuje me da li je kao dokaz validan, jer sam u zakonu pročitala da takvi ugovori moraju biti overeni u sudu?

Poštovana, Da bi ugovor o doživotnom izdržavanju bio punovažan mora biti sastavljen u pismenom obliku i overen od strane suda,  inače ne proizvodi pravno dejstvo, odnosno ništav je. To predviđa član 195. Zakona o nasleđivanju Republike Srbije (˝Sl. glasnik RS˝, br. 46/95 i 101/2003 – oluka USRS). Prema tome taj ugovor nije validan Pročitaj više

Poštovani, sestra i ja smo sklopile ugovor o doživotnom izdržavanju sa tetkom koja nema svoju porodicu. Stan se nalazio u X pa pošto je tetka prošle godine polomila kuk i sada je polupokretna bila je prinuđena da proda taj stan zbog udaljenosti i da kupi drugi stan u X, bliže nama zbog svakodnevnog obilaženja. PITANJE-DA LI JE POTREBNO DA SKLOPIMO NOVI UGOVOR O DOŽIVOTNOM IZDRŽAVANJU SA TETKOM ILI STARI VAŽI BEZ OBZIRA ŠTO JE NEPOKRETNOST PRODATA I KUPLJENA NOVA. HVALA, POZDRAV

Poštovana, U  članu 194. Zakona o nasledjivanju („Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 46/95 i 101/2003 - odluka USRS) dat je pravni pojam ugovora od doživotnom izdržavanju: “Ugovorom o doživotnom izdržavanju obavezuje se primalac izdržavanja da se posle njegove smrti na davaoca izdržavanja prenese svojina tačno određenih Pročitaj više

Moji roditelji su razvedeni, a moj otac živi za sada u vanbračnoj zajednici. Zanima me koja su moja prava u vezi sa njegovom imovinom nakon njegove smrti ukoliko oni sklope brak ili ako ga ne sklope, i da li ću izgubiti pravo na nasledstvo ukoliko joj on za života prepiše stan (u vidu poklona, testamenta i sl.), ili ukoliko je ona potpisala ugovor o njegovom doživotnom izdržavanju?

Poštovani, shodno Zakonu o nasledjivanju (Sl. Glasnik Rs, br.46/95 i 101/2003-odluka USRS) članu 9, posle smrti Vašeg oca celokupna njegova zaostavština (imovina) će se podeliti na jednake delove između njegove dece i njegovog bračnog druga u trenutku smrti. To znači da ukoliko on ne sklopi brak sa ženom sa kojom živi u vanbračnoj Pročitaj više

Poštovani, majka želi da mi pokloni nekretninu. Molim Vas da mi odgovorite kako treba da glasi ugovor o poklonu po članovima, jer želimo da ugovor bude neoboriv na ostavini posle njene smrti. Takođe, i ja da budem u obavezi o njoj da pazim i brinem do kraja života, da sam ja odmah po sklapanju ugovora vlasnik nepokretnosti. Ali, dok je ona živa može uživati u njoj, da je po potrebi, jer je lošijeg zdravstvenog stanja, mogu dovesti da živi kod mene, i da sam u obavezi da je sahranim. Unapred zahvalni.

Poštovani, Vaša majka i Vi možete zaključiti ugovor o poklonu, ali u Vašem slučaju, postoji mogućnost da zaključite ugovor o doživotnom izdržavanju. Naime, ugovorom o doživotnom izdržavanju, primalac izdržavanja (Vaša majka) se obavezuje da se posle njegove smrti na davaoca izdržavanja (na Vas u Vašem slučaju) prenese svojina Pročitaj više

Intresuje me kako bih mogao pokloniti imovinu deci, da se prepise na njih, ali uz uslov da me izdržavaju i vode računa o meni dok sam živ i da tu imovinu ne mogu otuđiti bez moje saglasnosti, a u slučaju da ne budem zadovoljan sa njihovom brigom o meni i izdržavanjem da li mogu poništiti taj ugovor i vratiti imovinu u moje vlasnistvo? Hvala.

Poštovani, Vaša deca i Vi možete sklopiti ugovor o ustupanju i raspodeli imovine za života i u njemu uneti odredbu kojom zadržavate pravo uživanja na ustupljenim dobrima, ugovarate rentu, doživotno izdržavanje ili neku drugu naknadu (član 188. stav 1. Zakona o nasleđivanju, “Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 46/95 i Pročitaj više

Šta je potrebno uraditi da bi imovina izdržavanog lica prešla na ime izdržavaoca po osnovu ugovora o doživotnom izdržavanju?

Poštovani/a, Davalac izdržavanja stiče svojinu na predmetima ugovora u trenutku smrti primaoca izdržavanja. Međutim, ovo je samo osnov sticanja prava svojine. Potrebno je da u Katastru nepokretnosti upišete Vaše pravo svojine na nepokretnostima koje su bile predmet ugovora, jer upis u Katastar nepokretnosti ima konstitutivno dejstvo u Pročitaj više