Privredni subjekti

Poštovani, zanima me da li samostalna zanatska radnja može da se prenese na naslednika prvog reda (kćer, suprug) i da PIB i matični broj radnje ostanu isti? Unapred zahvalna.

Poštovana,Zakon o privrednim društvima("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon i 5/2015) I to čl. 91 Kaže da u slučaju smrti preduzetnika, naslednik, odnosno član njegovog porodičnog domaćinstva (bračni drug, deca, usvojenici i roditelji) koji je pri tom i sam poslovno sposobno fizičko lice može nastaviti obavljanje Pročitaj više

Da li postoji neko ograničenje koje se tiče naziva, odn. da li u samom nazivu mora jasno da stoji „udruženje građana „NAZIV““ ili je moguće da to bude i npr. „centar za ….. „IME CENTRA““? Hvala Vam.

Poštovana, Pitanje naziva udruženja, kao i ograničenja, je regulisano Zakonom o udruženjima ("Sl. glasnik RS", br. 51/2009 i 99/2011 - dr. zakoni) članovima 13 – 16. Zakon propisuje da naziv udruženja mora biti na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu. Naziv može da sadrži pojedine strane reči ako su one naziv međunarodne organizacije Pročitaj više

Dobar dan, moj otac je bio auto taksi preduzednik skoro 23 godine i pre 6 meseci je preminuo pa me zanima da li postoji mogućnost da ja nasledim njegovu delatnost. Unapred hvala na pomoći

Poštovani, Prema članu 91. Zakona o privrednim društvima Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011 i 83/2014 - dr. zakon) u slučaju smrti preduzetnika, naslednik koji je poslovno sposoban može nastaviti obavljanje delatnosti na osnovu rešenja o nasleđivanju. Naslednik je dužan da u roku od 30 dana od dana smrti Pročitaj više