Radno Pravo

Postovani, od 27.novembra tekuće godine živim u vanbračnoj zajednici sa devojkom.Prijavljeni smo na istoj adresi (na kojoj i živimo) te Vas molim da mi odgonetnete,da li postoji moogućnost da devojka bude prijavljena na zdravstveno osiguranje preko Vojske Srbije s obzirom da sam ja vojno lice, a ne posedujemo venčani list i da li postoji neka potvrda koja bi mogla da se izvadi u opštini ili sudu koja bi potvrdila našu vanbracnu zajednicu?

Poštovani, Na osnovu čl. 24 Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Sl. glasnik RS", br. 107/2005, 109/2005 - ispr, 57/2011, 110/2012 - odluka US i 119/2012), a u skladu sa Zakonom o Vojsci Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 116/2007, 88/2009; u odnosu na ovu oblast upućuje na Zakon o Vojsci Jugoslavije – čl. 211-239) i vanbračni partneri Pročitaj više

Poštovani, Primalac sam porodične penzije, imam 24 godine. Diplomirao sam prošle nedelje. Planiram da upišem master studije sledece godine u oktobru. Da li mogu da nastavim da primam penziju ili imam obavezu da javim u PIO da sam diplomirao? Inače, u oktobru sam predao potvrdu za produzeni status studiranja koja važi do sledećeg oktobra. Hvala

Poštovani, Prema odredbama Zakona o visokom obrazovanju ("Sl. glasnik RS", br. 76/2005, 100/2007 - autentično tumačenje, 97/2008, 44/2010, 93/2012 i 89/2013) master studije smatraju se redovnim školovanjem. To u konkretnom slučaju znači da Vi možete nastaviti da primate porodičnu penziju i dok ne upišete master studije. Kada sledeće Pročitaj više

Poštvani, Da li sam dužna da ispoštujem otkazni rok od 15 dana, jer želim da dam otkaz u firmi u kojoj sam prijavljena na određeno ? Hvala!

Poštovana, Prema članu 178. Zakona o radu (“Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009 i 32/2013)  Vi kao zaposleni imate pravo da otkažete ugovor, kako onaj koji je zaključen na neodređeno, tako i onaj zaključen na određeno vreme. U stavu 2. istog člana dalje se navodi: Otkaz ugovora o radu zaposleni dostavlja poslodavcu u Pročitaj više

Poštovani, imam pitanje vezano za nasleđivanje porodične penzije. Naime, čovek od 72 godine je pre dva meseca ostao bez majke uz koju je proveo ceo svoj život, bio izdržavano lice i nema nijednu godinu staža. Obzirom da ima 72 godine i da je bez ikakvih prihoda, da li ima pravo na porodičnu penziju? Od imovine ne poseduje ništa, već živi u stanu koji je društvena svojina. Unapred hvala na odgovoru

Poštovana, odredbe relevantne za Vaš slučaj sadrži Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju (“Sl. glasnik RS”, br.34/2003, 64/2004 – odluka USRS, 84/2004 – dr. zakon, 85/2005, 101/2005 – dr. zakon, 63/2006 – odluka USRS, 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013 i 108/2013). Ovaj zakon u članu 27 kaže da pravo na Pročitaj više

Poštovani, u kompaniji u kojoj sam radio stavka u ugovoru je glasila da nakon prestanka radnog odnosa zaposlenog, zaposleni ne sme da konkuriše na radnu poziciju u konkurentskim firmama tj. za radna mesta koja se odnose na istu delatnost u određenom vremenskom periodu. Da li je ovakav član u ugovoru validan, da li je prema Zakonu o radu? Zamolio bih Vas za pojašnjenje i dodatne inforamacije. Unapred hvala

Poštovani, važeći Zakon o radu (“Sl. glasnik RS”, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009 i 32/2013) u članu 161 stav 1 propisuje da ugovorom o radu mogu da se utvrde poslovi koje zaposleni ne može da radi u svoje ime i za svoj račun, kao i u ime i za račun drugog pravnog ili fizičkog lica, bez saglasnosti poslodavca kod koga je u radnom Pročitaj više

Radim u jednoj internacionalnoj kompaniji u Srbiju. Zanima me da li imam pravo da odbijem da idem na drugo radno mesto u okviru fabrike, ako nisam adekvatno obučen za to radno mesto. U pitanju je ispomoć na drugim linijama u fabrici, u trajanju od pola ili cele smene, u zavisnosti od potrebe. I zanima me kolika je zakonska odredba trajanja obuke za neko radno mesto. Ovo pitam zato sto sam čuo da radnik ima pravo da odbije naređenje nadređenog ukoliko smatra da ta radnja nije bezbedna i ukoliko nije obučen za izvršenje te radnje?

Poštovani, Prema članu 27. Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu („Sl.glasnik RS“, br. 101/2005), poslodavac je dužan da izvrši osposobljavanje zaposlenog za bezbedan i zdrav rad kod zasnivanja radnog odnosa, odnosno premeštanja na druge poslove, prilikom uvođenja novih tehnologija ili novih sredstava za rad, kao i kod promene procesa Pročitaj više

Poštovani, radim u putarskoj firmi od X.X.X. Od tada sam imao 2 ugovora od godinu dana, 1 ugovor od 9.meseci i 1 ugovor od 3 meseca. Za sve to vreme nisam imao prekid između ugovora. Poslodavac mi je samo na papiru menjao radno mesto, a ustvari sam radio isti posao, što mogu i da dokažem. Još uvek nisam primljen na neodredjeno vreme. Da li je poslodavac dužan da me primi na neodređeno, s obzirom da je firma trenutno u restrukturiranju, i direktor kaže da ne može zbog toga da mi da ugovor na neodređeno?

Poštovani, Prema Zakonu o radu Republike Srbije (“Sl.glasnik RS “,br.24/2005,61/2005,54/2009 i 32/2013), članu 37 radni odnos zasnovan na određeno vreme postaje radni odnos na neodređeno vreme, ako zaposleni nastavi da radi najmanje pet radnih dana po isteku roka za koji je zasnovan radni odnos. Takođe, kada je u pitanju radni odnos na Pročitaj više

Dobar dan, zanima me da li se po Zakonu Republike Srbije plaća “probni rad“?

Poštovani ,  Zakonom o radu Republike Srbije (“Sl.glasnik RS “,br.24/2005,61/2005,54/2009 i 32/2013) regulisan je probni rad u članu 36. U tom smislu , prema Zakonu o radu, probni rad mora da bude predviđen ugovorom o radu koji se zaključuje pre stupanja na posao i probni rad može trajati najduže šest meseci. U ugovoru mora da bude Pročitaj više

Prijavljen sam na određeno vreme već 6 meseci. Ugovor mi se produžava na svakih mesec ili dva. Tih 6 meseci sam radio bez prekida. Ugovor istekne 30og ili 31og i odmah potpišem novi ugovor od 1og. Da li ja imam pravo na godišnji odmor i ako imam koliki godišnji , s obzirom da sam radio 6 meseci bez prekida da li je u pitanju ceo godišnji odmor?

Poštovani, Na osnovu Zakona o radu Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009 i 32/2013) Vi imate pravo na godišnji odmor. Članom 68 ovog zakona propisano je da zaposleni koji prvi put zasniva radni odnos ima pravo na godišnji odmor posle 6 meseci neprekidnog rada. Takođe, trajanje godišnjeg odmora propisano je ovim Pročitaj više

Radim u SP “LASTA“ kao vozač. Prilikom kontrole na alkotestu pokazalo mi je 0,3 promila. Medjutim, meni radno vreme pocinje od 5:00, a alkotest je bio u 4:30. Trenutno sam suspendovan, pa bih hteo da znam da li je bolje da sam dam otkaz ili da mi firma da otkaz? Ako mi daju otkaz, da li mogu da tužim firmu ili nesto drugo?

Poštovani, Poslodavac ima pravo da kontroliše zaposlene čim su na radnom mestu, bez obzira na radno vreme, kao i tokom radnog vremena. Kako je alkotest pokazao prisustvo alkohola u krvi, učinili ste povredu radne obaveze. Suspenzija, odnosno, udaljenje zaposlenog sa rada može da traje najduže tri meseca. Po isteku tog perioda poslodavac je Pročitaj više