Radno Pravo

Molim Vas da mi odgovorite, da li posle 37 godina radnog staža i 59 godina života može da me proglasi poslodavac tehnološkim viškom. Hvala.

Poštovani, poslodavac ima pravo da Vas proglasi tehnološkim viškom bez obzira na radni staž i godine života. Važeći Zakon o radu ("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014) ne postavlja takva ograničenja poslodavcu. Mladi Pro Bono Pročitaj više

Poštovani, zaposlen sam na određeno vreme, 6 meseci i potpisao sam ugovor o radu u kojem sam dužan da obavestim poslodavca 60 dana unapred pisanim putem, ukoliko želim da raskinem ugovor. Moje pitanje je da li je to obavezujuće za mene ili npr. je dovoljno 15 dana ranije da obavestim poslodavca? Veliki pozdrav.

Poštovani, Prema članu 178 Zakona o radu („Službeni glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014) zaposleni ima obavezu da dostavi u pisanom obliku otkaz poslodavcu najmanje 15 dana pre dana koji je naveo kao prestanak radnog odnosa. Ugovorom o radu ili opštim aktom poslodavca se može utvrditi duži otkazni rok, ali ne Pročitaj više

Krajem Novembra imaću 34 godine radnog staža u predškolskoj ustanovi i 54 godine starosti. Pa me interesuje mogućnost prevremene penzije. Srdacan Pozdrav.

Poštovana, Vi ćete novembra 2018 godine imati 38 godina staža i 58 godina života, čime ostvarujete pravo na prevremenu starosnu penziju (član 19v stav 4 Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju). Tada najranije ispunjavate i uslov godina staža i uslov godina života. Vi ostvarujete pravo na starosnu penziju tek 2023 godine (član 19a Pročitaj više

Poštovani, imam pitanje. Radim u privatnoj firmi i sklapam brak, radni odnos traje punih devet godina. Koliko su u obavezi da mi dodele dana kao plaćeno odsustvo za sklapanje braka?

Poštovani, Prema članu 77 Zakona o radu („Službeni glasnik Republike Srbije”, br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 i 75/14) kojim su uređene situacije kada zaposleni ima pravo na plaćeno odsustvo sa rada, Vi imate pravo na odsustvo u trajanju do pet radnih dana u toku jedne kalendarske godine zbog sklapanja braka. Vreme trajanja plaćenog Pročitaj više

Da li imam pravo na korišćenje srazmernog dela odmora, ili na novčanu nadoknadu ukoliko isti ne iskoristim, a u slučaju kada ja podnesem zahtev za sporazumni raskid radnog odnosa? Hvala.

Poštovani, Po članu 72 Zakona o radu: Zaposleni ima pravo na dvanaestinu godišnjeg odmora iz člana 69. ovog zakona (srazmerni deo) za svaki mesec dana rada u kalendarskoj godini u kojoj je zasnovao radni odnos ili u kojoj mu prestaje radni odnos. Iz ovoga se može zaključiti da prestanak radnog odnosa ne utiče na vaše pravo da Pročitaj više

Poštovani, Koji član Zakona o radu Republike Srbije reguliše prestanak radnog odnosa po isteku Ugovora o radu na određeno vreme? Zamolila bih za odgovor, radi kompletiranja dokumentacije za novčanu nadoknadu. Unapred hvala.

Poštovana, U pitanju je član 175. stav 1 Zakona o radu ("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014) Republike Srbije. Ukoliko ponovo budete imali neke nedoumice u vezi pravnih pitanja slobodno nas kontaktirajte. Vaš, Mladi Pro bono Pročitaj više

Poštovani, Zaposlena sam u privatnoj kompaniji kao sistem administrator što mi je i struka (završila sam Višu poslovnu školu, smer informatika) već 12 godina. Obzirom da je firma u krizi i da je velika fluktuacija ljudi sad mi poslovodstvo daje i komercijalne i računovodstvene zadatke koji nisu u opisu mog radnog mesta, a ovakav angažman mi ne daje dovoljno prostora za obavljanje mojih osnovnih radnih zadataka. Ima li osnova za tužbu za mobing?

Poštovana, Više o zlostavljanju na radu tj. mobingu možete pogledati na našem sajtu, na sledećem linku: http://www.besplatnapravnapomoc.rs/tekstovi/radno-pravo/mobing-2/ Ukoliko ponovo budete imali neke nedoumice u vezi pravnih pitanja budite slobodni da nas kontaktirate. Vaš, Mladi Pro bono Pročitaj više

Poštovani, otac mi je preminuo u skorije vreme. U trenutku smrti je radio u Socijalnoj sluzbi i imao 64 godine. Da li moja porodica, odnosno moja majka stara 50 godina, ostvaruje pravo na porodičnu penziju, pošto mi je sestra 100% invalid i da li od firme u kojoj je radio ima pravo na tri plate posle smrti (prijatelji su mi to rekli)? Unapred zahvalan.

Poštovani, Prema članu 31, Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju RS ("Sl. glasnik RS", br. 34/2003, 64/2004 - odluka USRS, 84/2004 - dr. zakon, 85/2005, 101/2005 - dr. zakon, 63/2006 - odluka USRS, 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013 i 108/2013),  Vaša sestra kao dete sa invaliditetom ima pravo na porodičnu penziju, a shodno Pročitaj više

Poštovani, moja baba je nestala 2001. godine, a za datum njene smrti je proglašen 13.03.2006. Završili smo ostavinsku rastavu i za naslednika njene imovine je proglašen moj brat. Interesuje me da li on ima pravo na isplatu njenih penzija za taj period od 5 godina, pošto je njoj na račun uplaćivana penzija, međutim mi nismo smeli da je podižemo. Posle su te pare sa računa vraćene PIO fondu na njihov zahtev. Da li po zakonu on ima pravo na taj novac? Hvala Vam unapred.

Poštovani,   do datuma proglašenja nestalog lica za umrlo važi pretpostavka da je to lice živo , i kao takvo ima pravo na ostvarivanje svih prava vezanih za primanje obroka starosne penzije . Kao njen jedini naslednik, Vaš brat svakako ima pravo na sve obroke penzije dospele pre trenutka delacije, dakle pre proglašenja lica za umrlo, Pročitaj više

Zaposlena sam za stalno. Da li imam pravo da na trudničkom bolovanju potpišem autorski ugovor za rad od kuće sa drugim poslodavcem? Hvala.

Poštovana,   Zakon o radu ("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009 i 32/2013) propisuje da poslodavac može da otkaže ugovor o radu ako zaposleni svojom krivicom učini povredu radne obaveze utvrđenu opštim aktom ili ugovorom o radu ili ako zaposleni ne poštuje radnu disciplinu propisanu aktom poslodavca . Dakle, pored Zakona  Pročitaj više