Radno Pravo

Da li ćerka koja ceo život živi sa majkom a sad ima 62 godine ne radi, dijabetičar je, može da nasledi majčinu penziju u slučaju njene smrti? Šta je potrebno uraditi tad?

Poštovani, Prema članu 27. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju (''Sl. glasnik RS'', br. 34/2003, 64/2004-odluka USRS, 84/20004-dr.zakon, 85/2005, 101/2005-dr. zakon, 63/2006-odluka USRS, 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013 I 108/2013.) pravo na porodičnu penziju mogu ostvariti članovi porodice umrlog korisnika starosne ili Pročitaj više

Radim u ustanovi u kojoj se rad odvija u 2 smene, popodnevna smena traje od 13 do 20h. Majka sam deteta mlađeg od 3 godine, da li zbog toga mogu da budem oslobođena rada u popodnevnoj smeni?

Poštovana, Jedan od roditelja sa detetom do tri godine života može da radi prekovremeno, odnosno noću,  samo uz svoju pisanu saglasnost. U ovom slučaju ste zaštićeni od rada prekovremenog, bez Vaše saglasnosti., član 91 Zakona o radu "Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009 i 32/2013. Međutim, Zakon o radu predviđa rešenje da Pročitaj više

Interesuje me da li moraju biti uplaćeni doprinosi licima koja su angažovana za rad u nevladinim organizacijama, sa punim radnim vremenom?

Poštovani, Prema članu 44. Zakona o porezu na dobit preduzeća ("Sl. glasnik RS", br. 25/2001, 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 43/2003, 84/2004, 18/2010, 101/2011, 119/2012, 47/2013 i 108/2013), nevladina organizacija (NVO) se oslobađa plaćanja poreza na dobit koja, u godini za koju se odobrava pravo na oslobođenje, ostvari višak prihoda nad Pročitaj više

Da li osoba koja ima 21 godinu staža i u julu 2014. godine puni 60 godina života a nije u radnom odnosu ima pravo na starosnu penziju?

Poštovani, Prema našem Zakonu o penziskom i invalidskom osiguranju (“ Sl. glasnik RS”, br. 34/2013, 64/2004 – odluka USRS, 84/2004 – dr. zakon, 85/2005, 101/2005 – dr. zakon, 63/2006 – odluka USRS, 5/2005, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013 i 108/2013) članu 19. pravo na starosnu penziju se stiče: Kada muškarac navrši 65, a Pročitaj više

Postovani, od 27.novembra tekuće godine živim u vanbračnoj zajednici sa devojkom.Prijavljeni smo na istoj adresi (na kojoj i živimo) te Vas molim da mi odgonetnete,da li postoji moogućnost da devojka bude prijavljena na zdravstveno osiguranje preko Vojske Srbije s obzirom da sam ja vojno lice, a ne posedujemo venčani list i da li postoji neka potvrda koja bi mogla da se izvadi u opštini ili sudu koja bi potvrdila našu vanbracnu zajednicu?

Poštovani, Na osnovu čl. 24 Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Sl. glasnik RS", br. 107/2005, 109/2005 - ispr, 57/2011, 110/2012 - odluka US i 119/2012), a u skladu sa Zakonom o Vojsci Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 116/2007, 88/2009; u odnosu na ovu oblast upućuje na Zakon o Vojsci Jugoslavije – čl. 211-239) i vanbračni partneri Pročitaj više

Poštovani, Primalac sam porodične penzije, imam 24 godine. Diplomirao sam prošle nedelje. Planiram da upišem master studije sledece godine u oktobru. Da li mogu da nastavim da primam penziju ili imam obavezu da javim u PIO da sam diplomirao? Inače, u oktobru sam predao potvrdu za produzeni status studiranja koja važi do sledećeg oktobra. Hvala

Poštovani, Prema odredbama Zakona o visokom obrazovanju ("Sl. glasnik RS", br. 76/2005, 100/2007 - autentično tumačenje, 97/2008, 44/2010, 93/2012 i 89/2013) master studije smatraju se redovnim školovanjem. To u konkretnom slučaju znači da Vi možete nastaviti da primate porodičnu penziju i dok ne upišete master studije. Kada sledeće Pročitaj više

Poštvani, Da li sam dužna da ispoštujem otkazni rok od 15 dana, jer želim da dam otkaz u firmi u kojoj sam prijavljena na određeno ? Hvala!

Poštovana, Prema članu 178. Zakona o radu (“Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009 i 32/2013)  Vi kao zaposleni imate pravo da otkažete ugovor, kako onaj koji je zaključen na neodređeno, tako i onaj zaključen na određeno vreme. U stavu 2. istog člana dalje se navodi: Otkaz ugovora o radu zaposleni dostavlja poslodavcu u Pročitaj više

Poštovani, imam pitanje vezano za nasleđivanje porodične penzije. Naime, čovek od 72 godine je pre dva meseca ostao bez majke uz koju je proveo ceo svoj život, bio izdržavano lice i nema nijednu godinu staža. Obzirom da ima 72 godine i da je bez ikakvih prihoda, da li ima pravo na porodičnu penziju? Od imovine ne poseduje ništa, već živi u stanu koji je društvena svojina. Unapred hvala na odgovoru

Poštovana, odredbe relevantne za Vaš slučaj sadrži Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju (“Sl. glasnik RS”, br.34/2003, 64/2004 – odluka USRS, 84/2004 – dr. zakon, 85/2005, 101/2005 – dr. zakon, 63/2006 – odluka USRS, 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013 i 108/2013). Ovaj zakon u članu 27 kaže da pravo na Pročitaj više

Poštovani, u kompaniji u kojoj sam radio stavka u ugovoru je glasila da nakon prestanka radnog odnosa zaposlenog, zaposleni ne sme da konkuriše na radnu poziciju u konkurentskim firmama tj. za radna mesta koja se odnose na istu delatnost u određenom vremenskom periodu. Da li je ovakav član u ugovoru validan, da li je prema Zakonu o radu? Zamolio bih Vas za pojašnjenje i dodatne inforamacije. Unapred hvala

Poštovani, važeći Zakon o radu (“Sl. glasnik RS”, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009 i 32/2013) u članu 161 stav 1 propisuje da ugovorom o radu mogu da se utvrde poslovi koje zaposleni ne može da radi u svoje ime i za svoj račun, kao i u ime i za račun drugog pravnog ili fizičkog lica, bez saglasnosti poslodavca kod koga je u radnom Pročitaj više

Radim u jednoj internacionalnoj kompaniji u Srbiju. Zanima me da li imam pravo da odbijem da idem na drugo radno mesto u okviru fabrike, ako nisam adekvatno obučen za to radno mesto. U pitanju je ispomoć na drugim linijama u fabrici, u trajanju od pola ili cele smene, u zavisnosti od potrebe. I zanima me kolika je zakonska odredba trajanja obuke za neko radno mesto. Ovo pitam zato sto sam čuo da radnik ima pravo da odbije naređenje nadređenog ukoliko smatra da ta radnja nije bezbedna i ukoliko nije obučen za izvršenje te radnje?

Poštovani, Prema članu 27. Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu („Sl.glasnik RS“, br. 101/2005), poslodavac je dužan da izvrši osposobljavanje zaposlenog za bezbedan i zdrav rad kod zasnivanja radnog odnosa, odnosno premeštanja na druge poslove, prilikom uvođenja novih tehnologija ili novih sredstava za rad, kao i kod promene procesa Pročitaj više