Radno Pravo

Poštovani, zanima me da li godišnji odmor, ako se ne koristi odjednom, može da se koristi iz više delova, a ne samo iz dva. I da li prvi deo mora da bude 15 radnih dana ili može i manje? Hvala puno na odgovoru.

Prema članu 73. Zakona o radu ("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009 i 32/2013), godišnji odmor može da se koristi u dva dela. Ako se zaposleni odluči da odmor koristi u dva dela, prvi deo koristi u trajanju od najmanje tri radne nedelje u toku kalendarske godine. Dakle, odmor može da se koristi najviše iz dva dela, a prvi deo Pročitaj više

Poštovani, osuđen sam na x meseci bezuslovne kazne zatvora, uslovno na x godine zbog krivičnog dela falsifikovanja. Na poslu u državnoj upravi mi je zaprećeno da ću dobiti otkaz jer navodno postoji propis koji nalaže da je to u suprotnosti sa obavljanjem daljeg posla u državnoj upravi. Da li je to tačno i koji propis to nalaže?

Poštovani, Zakon o državnim službenicima ("Sl. glasnik RS, br. 79/2005, 81/2005 – ispr.,  83/2005 – ispr.,  64/2007, 67/2007 – ispr., 116/2008 i 104/2009) u članu 131. navodi koji su razlozi za prestanak radnog odnosa državnom službeniku,  po sili zakona, između ostalih tačkom 2 predviđa se i ako državni službenik bude osuđen Pročitaj više

Suprug mi je umro 2009.g. Ja sam tada imala 44g.i 8 meseci. Dva puta od tada sam podnosila zahtev za porodičnu penziju,ali oba puta sam odbijena, deca nisu bila maloletna. Da li ću ostvariti pravo na penziju kad napunim 53 g. ili to pravo necu ostvariti nikad. Unapred zahvalna.

Poštovana, Pitanje dodeljivanje porodične penzije uredjuje Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju ("Sl. glasnik RS", br. 34/2003, 64/2004 - odluka USRS, 84/2004 - dr. zakon, 85/2005, 101/2005 - dr. zakon, 63/2006 - odluka USRS, 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013 i 108/2013). Prema članu 29.stav 4. činjenica da u trenutku smrti Pročitaj više

Pozdrav. Zanima me koji je najjednostavniji način da bih se kao stranac (HR) zaposlio u Srbiji. Naime, da li bi trebalo dobiti srpsko državljanstvo, na koje bih, mislim, imao pravo, jer sam Srbin i mogao bih ga dobiti, ali to je duga procedura, ili postoji neki drugi način da se zaposlim? Hvala

Poštovani, Strani državljanin može da zasnuje radni odnos pod uslovima utvrđenim Zakonom o radu (“Službeni glasnik RS”, br. 24/2005...32/2013) i Zakonom o uslovima za zasnivanje radnog odnosa sa stranim državljanima (“Službeni list SFRJ”, br. 11/78... „Službeni glasnik RS“, br. 101/05, u daljem tekstu: Zakon). Strani Pročitaj više

Poštovani, juče mi je uručeno rešenje o izdržavanju zatvorske kazne u trajanju od 45 dana i treba da se javim sutra tj. xx.xx.2013 god. na izdržavanje iste. E sad, pošto radim u privatnom preduzeću sa ugovorom na neodređeno vreme već osam godina, da li imam pravo na zamrzavanje tj. neplaćeno odsustvo sa posla, bez bojazni da dobijem otkaz, i kakva su moja prava u ovom slučaju? Unapred zahvalan

Poštovani, U Vašem slučaju, dok ste na izdržavanju kazne zatvora u trajanju do 6 meseci, po zakonu Vam miruju prava i obaveze. Prema članu 79 stavu 1 tački 5 Zakona o radu (“Službeni glasnik RS”, br. 24/2005...32/2013, u daljem tekstu: ZOR) zaposlenom miruju prava i obaveze koje se stiču na radu i po osnovu rada, osim prava i obaveza Pročitaj više

Poštovani, Radim u državnoj firmi kao knjigovođa i samohrana sam majka. Da li postoji zakon i koji je član tog zakona koji štiti samohrane majke od dobijanja otkaza? Unapred hvala na odgovoru

Poštovana, Ne postoji odredba u Zakonu o radu Republike Srbije koja pruža taj vid pravne zaštite prilikom dobijanja otkaza. Ukoliko ponovo budete imali neke nedoumice u vezi pravnih pitanja slobodno nas kontaktirajte. Vaš, Mladi Pro bono Pročitaj više

Poštovani, Zaposlena sam u vrtiću, na radnom mestu vaspitača. Imam 5 godina i 6 meseci radnog iskustva u struci. Postala sam pripravnik posle 2,5 godine rada u istoj P.U. Zanima me da li pripravnik može biti osoba sa radnim iskustvom u struci?

Poštovana, Član 47. Zakona o radu Republike Srbije navodi: „Poslodavac može da zasnuje radni odnos sa licem koje prvi put zasniva radni odnos, u svojstvu pripravnika, za zanimanje za koje je to lice steklo određenu vrstu i stepen stručne spreme, ako je to kao uslov za rad na određenim poslovima utvrđeno zakonom ili Pročitaj više

Zaposlen sam u jednom hotelu od XXXX godine. Odmah po potpisanom ugovoru prijavljen sam u PIO fond, ali moj poslodavac nije uplaćivao svoje obaveze koje je imao prema meni kao i prema ostalim radnicima. Inace, imamo ugovore na neodređeno vreme. Ono što mene zanima jeste kako mogu ostvariti pravo na radni staž pošto poslodavac ne želi da uplaćuje samodoprinose već želi da napravimo sporazumni raskid ugovora.

Poštovani, Možete podneti prijavu PIO fondu i Poreskoj upravi protiv poslodavca zbog neuplaćivanja doprinosa. Uz prijavu dostavite i ugovor o radu. Takođe, možete podneti i krivičnu prijavu protiv poslodavca. Više o krivičnoj prijavi možete naći na sledećem linku Pročitaj više

Poštovani, radila sam u jednoj firmi punih osam meseci i dobila otkaz. Mene zanima da li ću imati pravo na novčanu nadoknadu sa biroa?

Poštovana, Zakon o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti u članu 66. propisuje da obavezno osigurano lice ima pravo na novčanu naknadu ako je bilo osigurano najmanje 12 meseci neprekidno ili s prekidima u poslednjih 18 meseci. Neprekidnim osiguranjem smatra se i prekid obaveznog osiguranja kraći od 30 dana. Prema onom što ste Pročitaj više