Radno Pravo

Poštovani, zbog smanjenja obima posla smanjena je i potreba za jednim izvršiocem na mom radnom mestu. Ja sam dobio sam otkaz ugovora o radu. U ocenama piše da nisam ispunjavao normu i da se ne trudim, zbog čega sam dobio ocenu 1. Želim da znam, da li je poslodavac bio dužan da me upozori na to da ne ispunjavam normu ili da mi ponudi drugo radno mesto u firmi? Unapred hvala.

Poštovani, Prema odredbi člana 179. stav 9. Zakona o radu ( "Službeni glasnik Republike Srbije", br. 24/2005, 61/ 2005, 54/2009 i 32/2013 ) poslodavac ima mogućnost otkaza ugovora o radu u slučaju da zbog tehnoloških, ekonomskih, organizacionih promena prestane potreba za obavljanjem određenog posla ili dođe do smanjenja obima posla. U Pročitaj više

Poštovani, Dobila sam presudu za neosnovani otkaz ugovora o radu sa obavezom isplate zaostalih plata i povratkom na posao. Interesuje me da li je bivši poslodavac dužan uplatiti doprinose i ako to nije u tužbi navedeno i ima li prepreka ukoliko se ja već 3 meseca nalazim u stalnom radnom odnosu. I još jedna vrlo bitna stvar kako “odbiti“ povratak na posao, jer poslodavac od mene to očekuje. Unapred zahvalna na odgovoru.

Poštovana, Zarada koju primate obuhvata kako Vašu neto platu dakle novac koji primate na račun, tako i porez i doprinose koje poslodavac plaća (član 105. Zakona o radu "Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009 i 32/2013) što znači da će Vam biti uplaćeni i doprinosi. To što ste u radnom odnosu nije nikakva prepreka da Vam se Pročitaj više

Da li ćerka koja ceo život živi sa majkom a sad ima 62 godine ne radi, dijabetičar je, može da nasledi majčinu penziju u slučaju njene smrti? Šta je potrebno uraditi tad?

Poštovani, Prema članu 27. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju (''Sl. glasnik RS'', br. 34/2003, 64/2004-odluka USRS, 84/20004-dr.zakon, 85/2005, 101/2005-dr. zakon, 63/2006-odluka USRS, 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013 I 108/2013.) pravo na porodičnu penziju mogu ostvariti članovi porodice umrlog korisnika starosne ili Pročitaj više

Radim u ustanovi u kojoj se rad odvija u 2 smene, popodnevna smena traje od 13 do 20h. Majka sam deteta mlađeg od 3 godine, da li zbog toga mogu da budem oslobođena rada u popodnevnoj smeni?

Poštovana, Jedan od roditelja sa detetom do tri godine života može da radi prekovremeno, odnosno noću,  samo uz svoju pisanu saglasnost. U ovom slučaju ste zaštićeni od rada prekovremenog, bez Vaše saglasnosti., član 91 Zakona o radu "Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009 i 32/2013. Međutim, Zakon o radu predviđa rešenje da Pročitaj više

Interesuje me da li moraju biti uplaćeni doprinosi licima koja su angažovana za rad u nevladinim organizacijama, sa punim radnim vremenom?

Poštovani, Prema članu 44. Zakona o porezu na dobit preduzeća ("Sl. glasnik RS", br. 25/2001, 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 43/2003, 84/2004, 18/2010, 101/2011, 119/2012, 47/2013 i 108/2013), nevladina organizacija (NVO) se oslobađa plaćanja poreza na dobit koja, u godini za koju se odobrava pravo na oslobođenje, ostvari višak prihoda nad Pročitaj više

Da li osoba koja ima 21 godinu staža i u julu 2014. godine puni 60 godina života a nije u radnom odnosu ima pravo na starosnu penziju?

Poštovani, Prema našem Zakonu o penziskom i invalidskom osiguranju (“ Sl. glasnik RS”, br. 34/2013, 64/2004 – odluka USRS, 84/2004 – dr. zakon, 85/2005, 101/2005 – dr. zakon, 63/2006 – odluka USRS, 5/2005, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013 i 108/2013) članu 19. pravo na starosnu penziju se stiče: Kada muškarac navrši 65, a Pročitaj više

Postovani, od 27.novembra tekuće godine živim u vanbračnoj zajednici sa devojkom.Prijavljeni smo na istoj adresi (na kojoj i živimo) te Vas molim da mi odgonetnete,da li postoji moogućnost da devojka bude prijavljena na zdravstveno osiguranje preko Vojske Srbije s obzirom da sam ja vojno lice, a ne posedujemo venčani list i da li postoji neka potvrda koja bi mogla da se izvadi u opštini ili sudu koja bi potvrdila našu vanbracnu zajednicu?

Poštovani, Na osnovu čl. 24 Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Sl. glasnik RS", br. 107/2005, 109/2005 - ispr, 57/2011, 110/2012 - odluka US i 119/2012), a u skladu sa Zakonom o Vojsci Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 116/2007, 88/2009; u odnosu na ovu oblast upućuje na Zakon o Vojsci Jugoslavije – čl. 211-239) i vanbračni partneri Pročitaj više

Poštovani, Primalac sam porodične penzije, imam 24 godine. Diplomirao sam prošle nedelje. Planiram da upišem master studije sledece godine u oktobru. Da li mogu da nastavim da primam penziju ili imam obavezu da javim u PIO da sam diplomirao? Inače, u oktobru sam predao potvrdu za produzeni status studiranja koja važi do sledećeg oktobra. Hvala

Poštovani, Prema odredbama Zakona o visokom obrazovanju ("Sl. glasnik RS", br. 76/2005, 100/2007 - autentično tumačenje, 97/2008, 44/2010, 93/2012 i 89/2013) master studije smatraju se redovnim školovanjem. To u konkretnom slučaju znači da Vi možete nastaviti da primate porodičnu penziju i dok ne upišete master studije. Kada sledeće Pročitaj više