Radno Pravo

Poštovani, slučaju da budem proglašena tehnološkim viškom, nakon 13 godina radnog staža, a imam status invalida, koja su moja prava? Da li poslodavac može da me proglasi tehnološkim viškom? P.S. Napominjem da nije bilo nikakve povrede radne obaveze, već se prosto radi o smanjenom obimu posla. Pozdrav

Poštovana, Zakon o radu (“Sl.glasnik RS”, br. 24/2005, 61/2005, 54/2005, 54/2009 i 32/2013) članom 179 uređuje u kojim sve situacijama poslodavac može da da otkaz zaposlenom. Jedna od tih situacija je pod 9) ako usled tehnoloških, ekonomskih ili organizacionih promena prestane potreba za obavljanjem određenog posla ili dođe do Pročitaj više

Imam X godina i zbog bolesti nisam u mogućnosti da zarađujem, zadnjih X. godina izdržavala me majka svojom penzijom. Ona je preminula, da li ja imam pravo, s obzirom da nisam sposoban da privređujem a ne ostvarujem nikakva davanja, da dobijem porodičnu penziju svoje majke? Napominjem da je ona bila lični penzioner, po osnovu invalidnosti.

Poštovani, Situaciju koju ste nam predočili rešićemo pozivajući se na Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju ("Sl. glasnik RS", br. 34/2003, 64/2004 - odluka USRS, 84/2004 - dr. zakon, 85/2005, 101/2005 - dr. zakon, 63/2006 - odluka USRS, 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013 i 108/2013). Porodična penzija je uređena Pročitaj više

Nakon porodiljskog odsustva ponuđen mi je aneks ugovora o radu kojim sam premeštena na niže radno mesto kod istog poslodavca. Za to mesto se traži isti stepen i ista vrsta stručne spreme kao i za moje staro mesto, ali je koeficijent plate mnogo manji. Molim vas da me uputite na propise koji ovo regulišu.

Poštovana, Većinu pitanja vezanih za rad i radne odnose reguliše Zakon o radu (“Sl. Glasnik RS”, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009 i 32/2013). Konkretno Vaše pitanje je regulisano u glavi XV Izmena ugovora o radu, tačnije u članu 172. gde piše: Uz ponudu za zaključivanje aneksa ugovora poslodavac je dužan da zaposlenom u pisanom obliku Pročitaj više

Poštovani, zanima me da li godišnji odmor, ako se ne koristi odjednom, može da se koristi iz više delova, a ne samo iz dva. I da li prvi deo mora da bude 15 radnih dana ili može i manje? Hvala puno na odgovoru.

Prema članu 73. Zakona o radu ("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009 i 32/2013), godišnji odmor može da se koristi u dva dela. Ako se zaposleni odluči da odmor koristi u dva dela, prvi deo koristi u trajanju od najmanje tri radne nedelje u toku kalendarske godine. Dakle, odmor može da se koristi najviše iz dva dela, a prvi deo Pročitaj više

Poštovani, osuđen sam na x meseci bezuslovne kazne zatvora, uslovno na x godine zbog krivičnog dela falsifikovanja. Na poslu u državnoj upravi mi je zaprećeno da ću dobiti otkaz jer navodno postoji propis koji nalaže da je to u suprotnosti sa obavljanjem daljeg posla u državnoj upravi. Da li je to tačno i koji propis to nalaže?

Poštovani, Zakon o državnim službenicima ("Sl. glasnik RS, br. 79/2005, 81/2005 – ispr.,  83/2005 – ispr.,  64/2007, 67/2007 – ispr., 116/2008 i 104/2009) u članu 131. navodi koji su razlozi za prestanak radnog odnosa državnom službeniku,  po sili zakona, između ostalih tačkom 2 predviđa se i ako državni službenik bude osuđen Pročitaj više

Suprug mi je umro 2009.g. Ja sam tada imala 44g.i 8 meseci. Dva puta od tada sam podnosila zahtev za porodičnu penziju,ali oba puta sam odbijena, deca nisu bila maloletna. Da li ću ostvariti pravo na penziju kad napunim 53 g. ili to pravo necu ostvariti nikad. Unapred zahvalna.

Poštovana, Pitanje dodeljivanje porodične penzije uredjuje Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju ("Sl. glasnik RS", br. 34/2003, 64/2004 - odluka USRS, 84/2004 - dr. zakon, 85/2005, 101/2005 - dr. zakon, 63/2006 - odluka USRS, 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013 i 108/2013). Prema članu 29.stav 4. činjenica da u trenutku smrti Pročitaj više

Pozdrav. Zanima me koji je najjednostavniji način da bih se kao stranac (HR) zaposlio u Srbiji. Naime, da li bi trebalo dobiti srpsko državljanstvo, na koje bih, mislim, imao pravo, jer sam Srbin i mogao bih ga dobiti, ali to je duga procedura, ili postoji neki drugi način da se zaposlim? Hvala

Poštovani, Strani državljanin može da zasnuje radni odnos pod uslovima utvrđenim Zakonom o radu (“Službeni glasnik RS”, br. 24/2005...32/2013) i Zakonom o uslovima za zasnivanje radnog odnosa sa stranim državljanima (“Službeni list SFRJ”, br. 11/78... „Službeni glasnik RS“, br. 101/05, u daljem tekstu: Zakon). Strani Pročitaj više

Poštovani, juče mi je uručeno rešenje o izdržavanju zatvorske kazne u trajanju od 45 dana i treba da se javim sutra tj. xx.xx.2013 god. na izdržavanje iste. E sad, pošto radim u privatnom preduzeću sa ugovorom na neodređeno vreme već osam godina, da li imam pravo na zamrzavanje tj. neplaćeno odsustvo sa posla, bez bojazni da dobijem otkaz, i kakva su moja prava u ovom slučaju? Unapred zahvalan

Poštovani, U Vašem slučaju, dok ste na izdržavanju kazne zatvora u trajanju do 6 meseci, po zakonu Vam miruju prava i obaveze. Prema članu 79 stavu 1 tački 5 Zakona o radu (“Službeni glasnik RS”, br. 24/2005...32/2013, u daljem tekstu: ZOR) zaposlenom miruju prava i obaveze koje se stiču na radu i po osnovu rada, osim prava i obaveza Pročitaj više

Poštovani, Radim u državnoj firmi kao knjigovođa i samohrana sam majka. Da li postoji zakon i koji je član tog zakona koji štiti samohrane majke od dobijanja otkaza? Unapred hvala na odgovoru

Poštovana, Ne postoji odredba u Zakonu o radu Republike Srbije koja pruža taj vid pravne zaštite prilikom dobijanja otkaza. Ukoliko ponovo budete imali neke nedoumice u vezi pravnih pitanja slobodno nas kontaktirajte. Vaš, Mladi Pro bono Pročitaj više

Poštovani, Zaposlena sam u vrtiću, na radnom mestu vaspitača. Imam 5 godina i 6 meseci radnog iskustva u struci. Postala sam pripravnik posle 2,5 godine rada u istoj P.U. Zanima me da li pripravnik može biti osoba sa radnim iskustvom u struci?

Poštovana, Član 47. Zakona o radu Republike Srbije navodi: „Poslodavac može da zasnuje radni odnos sa licem koje prvi put zasniva radni odnos, u svojstvu pripravnika, za zanimanje za koje je to lice steklo određenu vrstu i stepen stručne spreme, ako je to kao uslov za rad na određenim poslovima utvrđeno zakonom ili Pročitaj više