Radno Pravo

Poštovani, u maju ove godine sam iskoristila pravo na 5 plaćenih dana jer mi je preminuo otac. Sada mi je preminula i majka. U firmi mi kažu da imam pravo na samo 2 dana sada. Da li je to istina? Hvala.

Poštovana, Pravo zaposlenog na odsustvo uz naknadu zarade (plaćeno odsustvo) Zakon o radu propisuje u članu 77 koji Vam prenosimo u celosti: Zaposleni ima pravo na odsustvo sa rada uz naknadu zarade (plaćeno odsustvo) u ukupnom trajanju do sedam radnih dana u toku kalendarske godine, u slučaju sklapanja braka, porođaja supruge, teže Pročitaj više

Živim sa čovekom koji je udovac i prima pokojne supruge invalidsku penziju tj. porodičnu. Da li gubi pravo na tu penziju u slučaju da se venčamo? Hvala unapred.

Poštovana, Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju u članu 30 propisuje uslove pod kojima udovac može steći pravo na porodičnu penziju. Udovac stiče pravo na porodičnu penziju: 1) ako je do smrti bračnog druga, navršio 58 godina života; ili 2) ako je, do smrti bračnog druga, ili u roku od jedne godine od dana smrti bračnog Pročitaj više

Poštovani, ostvarujem pravo na porodičnu penziju već X godine. Upisala sam studije tako da sam na osnovu toga i ostvarila pravo. Zanima me, obzirom da za X meseci punim 26 godina života, da li će se penzija tada automatski ukinuti ili imam pravo još u toku 26. godine da primam, tj. još jednu godinu? Hvala.

Poštovana, Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju u članu 31 propisuje da posle navršenih 15 godina života dete stiče pravo na porodičnu penziju i ona mu pripada do završetka školovanja, ali najdocnije do navršenih 26 godina života, ako pohađa visokoškolsku ustanovu. Dakle, bićete korisnik porodične penzije do Vašeg 26. Pročitaj više

Poštovani, ponuđen mi je aneks ugovora kojim se upućujem u mesto rada udaljeno preko 60km od mesta stanovanja. Ako ne potpišem u roku od 8 dana, prete mi otkazom! Kako da ga potpišem, a da ne prihvatam uslove iz aneksa ugovora?

Poštovani, Prema čl. 173 Zakona o radu, zaposleni može da bude premešten u drugo mesto rada: 1) ako je delatnost poslodavca takve prirode da se rad obavlja u mestima van sedišta poslodavca, odnosno njegovog organizacionog dela; 2) ako je udaljenost od mesta u kome zaposleni radi do mesta u koje se premešta na rad manja od 50 km i ako je Pročitaj više

Poštovani, Šifra bolesti mi je S-83.0/A. Interesuje me kakvi su uslovi za invalidsku penziju, jer je u pitanju tromboza dubokih vena. Hvala.

Poštovani/a, Invalidnost postoji kada kod osiguranika nastane potpuni gubitak radne sposobnosti, odnosno kad kod profesionalnog vojnog lica nastane potpuni gubitak sposobnosti za profesionalnu vojnu službu, zbog promena u zdravstvenom stanju prouzrokovanih povredom na radu, profesionalnom bolešću, povredom van rada ili bolešću, koje se ne Pročitaj više

Poštovani, U proteklih šest meseci nije mi isplaćena zarada, a u slučaju da dobijem otkaz interesuje me prilikom prijavljivanja na tržište rada radi ostvarivanja prava na novčanu naknadu kako će mi se obračunati visina naknade? Ukupan radni staž mi je 28 godina, a Ugovorom o radu osnovna zarada iznosi 46.648,80 dinara.

 Poštovani/a, Osnovica za utvrđivanje visine novčane naknade jeste prosečna zarada, odnosno plata ili naknada zarade nezaposlenog u skladu sa zakonom u poslednjih šest meseci koji prethode mesecu u kojem je prestao radni odnos, odnosno osiguranje. Novčana naknada utvrdjuje se u visini od 50% osnovice. Novčana naknada ne može da biti Pročitaj više

Poštovani, Zanima me način obračuna otpremnine u slučaju otkaza kao tehnološkog viška. Da li se u obzir uzima prosečna neto ili bruto zarada? Unapred hvala na odgovoru.

Poštovani, Kao što ste već upoznati, poslodavac je dužan da pre otkaza ugovora o radu, u smislu člana 179. tačka 9) Zakona o radu, zaposlenom isplati otpremninu u visini utvrđenoj opštim aktom ili ugovorom o radu. Otpremnina ne može biti niža od zbira trećine zarade zaposlenog za svaku navršenu godinu rada u radnom odnosu za prvih 10 Pročitaj više

Poštovani, radim u jednoj velikoj privatnoj firmi i trenutno sam na porodiljskom bolovanju. Posle toga bih koristila neplaćeno odsustvo, čitala sam da na to imaju pravo jedan od roditelja dok ne dete ne napuni godinu dana. Da li je to istina i da li firma mora odobriti takav zahtev? Hvala unapred!

Poštovana, Stav 1 člana 94 Zakona o radu propisuje da zaposlena žena ima pravo na odsustvo sa rada zbog trudnoće i porođaja (u daljem tekstu: porodiljsko odsustvo), kao i odsustvo sa rada radi nege deteta, u ukupnom trajanju od 365 dana. Dakle, porodiljsko odsustvo traje do navršena tri meseca od dana porođaja, a po isteku porodiljskog Pročitaj više

Zamolila bih vas za odgovor na pitanje da li po zakonu mogu dobiti premeštaj sa posla, iz jednog grada u drugi, u istoj struci, i na koji način? Po zanimanju sam medicinska sestra. Unapred zahvalna.

Poštovana, Prema čl. 173 Zakona o radu, zaposleni može da bude premešten u drugo mesto rada: 1) ako je delatnost poslodavca takve prirode da se rad obavlja u mestima van sedišta poslodavca, odnosno njegovog organizacionog dela; 2) ako je udaljenost od mesta u kome zaposleni radi do mesta u koje se premešta na rad manja od 50 km i ako je Pročitaj više