Vesti

Dobio sam poziv iz nekog suda iz Dragaša. Tamo ne po mojim saznanjima ne postoji Osnovni sud. U medijima piše da na Kosovu ima samo sedam osnovnih sudova! O čemu je tu reč. Mehmed A. iz Niša

Tačno je da u Drgašu ne psotoji osnovni sud . Postoji ogranak osnovnog suda i to na osnovu  člana 10. Zakona o sudovima , koji glasi: “Pored glavnog sedišta, svaki Osnovni sud ima svoje ogranke kaje su osnovane ovim zakonom. 2. Osnovni sud u Prištini ima sledeće ogranke: 2.1. ogranak u Podujevu za opštinu Podujevo; 2.2. ogranak u Pročitaj više

U afektu sam udarila ženi šamar, nije bilo vređanja ni svadje, samo šamar i potom sam otišla, prijavila me je policiji, rekla je da će i privatno da me tuži.Koje sankcije me čekaju i kakva je kazna za šamar. Koliko ću biti kažnjena kroz prekršajni postupak i po parničnom postupku. Hvala!

Poštovana,u parničnom postupku možete biti obavezani presudom da platite naknadu materijalne i nematerijalne štete. Zakon o obligacionim odnosima ("Sl. list SFRJ", br. 29/78, 39/85, 45/89 - odluka USJ i 57/89, "Sl. list SRJ", br. 31/93 i "Sl. list SCG", br. 1/2003 - Ustavna povelja) u članu 200. predviđa sledeće:Za pretrpljene fizičke Pročitaj više

Poštovani, imala sam udes, udarila sam drugi auto otpozadi. Možete li da mi kažete da li ovo podleže prekršajnom ili krivičnom postupku? Napominjem da nema povređenih i da je mala materijalna šteta. Pri tom meni je stigao poziv javnog tužioca u skladu sa članom 288 ZKP u vezi sa članom 282 st 1 tač 2 ZKP zbog krivičnog dela iz člana 289 st 3 KZ. Šta ovo znači? Unapred zahvalna!

Poštovana, Poziv koji ste dobili, shodno članu 288. i članu 282. stav 1. tačka 2. Zakonika o krivičnom postupku ("Sl. glasnik RS", br. 72/2011, 101/2011, 121/2012, 32/2013, 45/2013 i 55/2014), znači da ste pozvani u svojstvu građanina radi prikupljanja obaveštenja. To znači da niste pozvani u svojstvu okrivljenog, što ne znači da ne Pročitaj više

Poštovani, kćerka mi je poklonila auto, star 12 godina. Kako je moguće, po Zakonu o poklonu da se sa roditelja na decu ne plaća porez na poklon, a u obrnutom slučaju podleže plaćanju? Tu mi nikako nema logičnosti da se nasledni red računa sa roditelja na decu, a ne obrnuto? Hvala

Poštovani, Na osnovu Zakona o porezima na imovinu ("Sl. glasnik RS", br. 26/2001, "Sl. list SRJ", br. 42/2002 - odluka SUS i "Sl. glasnik RS", br. 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012 - odluka US, 47/2013 i 68/2014 - dr. zakon) prema članu 21, porez na poklon ne plaća poklonoprimac prvog Pročitaj više

Poštovanje, hteo bih vas pitati, moj tast i tašta razveli su se pre 14 godina sudskim putem, i od tada nisu bili u dobrim odnosima. Pre 5 godina tast je dobio invalidsku penziju, i nažalost preminuo je pre nedelju dana, pa nas sada interesuje moze li i pod kojim uslovima da moja tašta nasledi tu penziju, ona nije menjala prezime i ništa ne radi niti prima bilo kakvu naknadu. Unapred hvala…

Poštovani, Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju ("Sl. glasnik RS", br. 34/2003, 64/2004 - odluka USRS, 84/2004 - dr. zakon, 85/2005, 101/2005 - dr. zakon, 63/2006 - odluka USRS, 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013, 108/2013, 75/2014 i 142/2014), članom 28. predviđeno je da razvedeni bračni drug može ostvariti pravo na Pročitaj više

Moja supruga je konkurisala u X u domu zdravlja za stomatološku sestru sa položenim stručnim ispitom, međutim direktorka primi medicinsku sestru i fizioterapeuta za ta dva radna mesta, mi tužimo sudu i prvopstepeni sud presudi u našu korist, medjutim Apelacioni sud u X presudi u korist doma zdravlja. Šta sad?

Poštovani, protiv pravnosnažne presude drugostepenog suda, pod uslovima predviđenim Zakonom o parničnom postupku ("Sl. glasnik RS", br. 72/2011, 49/2013 - odluka US, 74/2013 - odluka US i 55/2014) se mogu izjaviti samo vanredni pravni lekovi predviđeni tim zakonom. Zakon predviđa mogućnost stranke da podnese reviziju i predlog za Pročitaj više

U saobraćajnoj nesreći u kojoj nisam bio kriv polomio sam obe potkolenice, levu ruku i ugrađen mi je vestački kuk. Da li imam ja pravo na rentu u svojstvu umanjene radne sposobnosti? Hvala!

Poštovani, Zakonom o obligacionim odnosima ("Sl. list SFRJ", br. 29/78, 39/85, 45/89 - odluka USJ i 57/89, "Sl. list SRJ", br. 31/93 i "Sl. list SCG", br. 1/2003 - Ustavna povelja), članom 195. da ko drugome nanese telesnu povredu ili mu naruši zdravlje, dužan je naknaditi mu troškove oko lečenja i druge potrebne troškove s tim u vezi, Pročitaj više

Nedavno smo saznali da otac ima priznato vandbračno dete, čime je to dete zakonski naslednik. Ukoliko bi otac prepisao kao poklon porodičnu kuću meni i sestri (rođenoj, ne vanbračnoj), koliki bi porez trebale da platimo (na koliki deo i koliko procenata)? Znači, da pojasnim, zakonski naslednici smo nas dve kao deca i majka, i naravno vanbračno dete. Unapred hvala.

Poštovana, Zakonom o porezima na imovinu ("Sl. glasnik RS", br. 26/2001, "Sl. list SRJ", br. 42/2002 - odluka SUS i "Sl. glasnik RS", br. 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012 - odluka US, 47/2013 i 68/2014 - dr. zakon), članom 21. stav 1. tačka 1. predviđeno je da poklonoprimac prvog Pročitaj više